Strandsitteren artikler

Moss Industri- og Næringsforening 70 år

Moss Industri- og Næringsforening 70 år:

Starten var behovet for arbeidskraft og boliger

hh.jpg Fra systuen hvor Helly Hansen produserte polvotter.

Moss Industri- og Næringsforening (M.I.N.) ble stiftet 19. april 1947, da under navnet Moss Industriforening. Hele kartoteket fra foreningens historie er bevart, og gir et helt unikt bilde av byens industriliv. I protokollene får man et bilde av hva industrilederne har vært opptatt av, hva de har fulgt med på av nasjonale og internasjonale situasjoner og hvordan de har behandlet nye lovforslag, tilgang til arbeidskraft, boligbygging, kompetanseforhold, helsetilbud, kvinners plass i arbeidslivet og ikke minst samferdselssaker.

Ideen om en industriforening, tilknyttet Norges Industriforbund, var der allerede før krigen. Fabrikkeier Sigurd Rundhovde hadde, ifølge de første nedtegnelser i foreningens protokoller, samtaler med ingeniør Alf Fr. Dietrichson ved Helly J. Hansen A/S om en egen Industriforening i Moss. I flere år hadde Moss Handelsstands Industri-gruppe eksistert, og sentrale medlemmer her, som disponent Gotfred Ernø ved Il-O-Van, ønsket en selvstendig industriforening. I 1946 ble således nevnte industrigruppe nedlagt.

Det som virkelig satte fart i planene om en industriforening, var mangelen på boliger til et stadig økende antall arbeidstagere til en voksende industri. Dette var et problem alle industri-bedriftene følte på kroppen. Det var bred enighet om at slike utfordringer krevde felles innsats på tvers av bedriftene, samt en klar og tydelig stemme overfor myndighetene.

Direktør Leiv Helly-Hansen fremmet et under-håndsforslag om å søke kartlagt industriens behov for arbeidskraft og boliger. Blant en krets av større industribedrifter ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av konsul H. Becker-Ericksen, direktør Trygve Wibye og direktør Leiv Helly-Hansen, med sistnevnte som formann. Dette arbeidsutvalg nedsatte så en lovkomité bestående av fabrikkeier Sigurd Rundhovde ved Moss Bomuldsveveri A/S og direktør Mogens Oppegaard ved A/S Moss Glasværk. Rundhovde hadde allerede sommeren 1945 henvendt seg til president Johs. Brunæs i Norges Industriforbund for å få råd i sakens anledning, og hadde fått tilgang på vedtekter for lignende foreninger. Oppegaard, på sin side satt i Norges Industriforbunds arbeidsutvalg og var således svært godt posisjonert for dette arbeidet.

Komitéens arbeid resulterte i at det ble innkalt til konstituerende generalforsamling for Moss Industriforening den 19. april 1947. Interessen var meget stor og for praktiske formål møtte samtlige inviterte frem til møtet. Forslaget til vedtekter ble raskt vedtatt. Disse er regelmessig revidert, senest i 2015.

Valg av foreningens første styre ble mer krevende. Arbeidsutvalgets hadde forslag til et styre med 5 medlemmer, men etter en del diskusjon var det ikke mindre enn 9 kandidater. Møteleder, konsul Becker-Ericksen foreslo da fabrikkeier Sigurd Rundhovde som formann, og han ble valgt ved akklamasjon. Også de øvrige kandidater som arbeidsutvalget hadde foreslått, ble valgt. Disse var konsul H. Becker-Ericksen, direktør Gotfred Ernø, direktør Leiv Helly-Hansen og direktør Trygve Wibye.

Det viste seg å bli en svært aktiv forening, som i de første årene hadde tilgang til arbeidskraft, boliger og samferdsel øverst på agendaen.

Widar Salbuvik
Leder i Moss Industri - og Næringsforening