Strandsitteren artikler

Verket - en historisk bydel

Verket – en historisk bydel

Moss Historielag har som en del av 2014-markeringen lagt vekt på å få fram den store by-historiske betydning Verket har.

Allerede i 2007 satte Historielaget fokus på området og ga ut et særtrykk som het "VERKET I MOSS". Som innled-ning skrev Kjell Henriksen, som da var redaktør, bl.a: Det er vårt håp at området også for kommende generasjoner kan bli et viktig historisk og nasjonalt minnesmerke. Som en liten hjelp til dette formålet har derfor Moss Historielag satt opp en kortfattet gjen-nomgang av historiske hendelser og om mennesker som har levd og virket på Verket.

Dette bilaget til "Strandsitteren" fikk berettiget oppmerk-somhet da det ble gitt ut i mai 2007 men gikk vel mer eller mindre i "glemmeboken" inntil det ble gjenoppdaget i år, da våre arkiver ble flyttet over til nye kontorer i "Justus".

Etter et initiativ fra undertegnede, med kontakt til bl.a. Kjell Henriksen og i samarbeid med Margaret H. Strand (vår layoutansvarlige) var det enighet om at bilaget inneholdt mye stoff som var like aktuelt i dag og ikke minst i tilknytning til 2014-jubileet. Det har også vært et nært samarbeid med Yngvar Sommerstad i Höegh Eiendom AS.

 

Historielaget arrangerte et meget godt besøkt åpent møte 22. januar i år, der Sommerstad holdt et fore-drag om de arbeidene hans firma har gjennomført og hvilke planer de har for Verket. Foredraget ble veldig godt tatt i mot av tilhørerne. Dette ga oss inspirasjon til å gå videre på prosjektet "Verket – en historisk by-del", hvor hovedstammen er artiklene i særtrykket fra 2007.

Vi har foretatt noen redigeringer og oppdateringer, og vi har supplert med et avsnitt om de store rehabi-literings- og restaureringsarbeidene Höegh har foretatt. For å få gjennomført disse betydelige arbeidene på Konventiongården og Verksbebyggelsen har de investert ca. 80 mill. kroner. Vi har også tatt med en artik-kel om Moss Jernverk, som blant annet belyser den industrielle betydning jernverket hadde.

I forbindelse med det siste eierskiftet ble Jernverkets gamle arkiver oppdaget i kjelleren på Konventions-gården. I et nært samarbeid mellom Höegh og Moss By- og industrimuseum er dette arkivet nå tilgjenge-lig, og det oppdages nye sider av denne industrien. Mye av arkivets opplysninger er gjengitt i artikkelen "Hva inneholder arkivet til Moss Jernverk og hva kan det fortelle om virksomheten?" Moss Historielag håper at dette heftet igjen kan sette fokus på denne for byen viktige bydel. Vi kommer til å benytte heftet i forbindelse med besøk og byvandringer.

Arild Johnsen