Strandsitteren artikler

Refsneshula - Hule med mye historie

HULE MED MYE HISTORIE

Av Arne Stylegar

I Refsnesalleen på Jeløy finnes to meget spennende historiske steder. Først kommer vi til «Refsnesila», vel kjent for mange mennesker gjennom tidene. Hit går man for å hente fint, klart kildevann. Men det mange ikke vet, er at «Refsnesila» og «Refsneshula» har en klar sammenheng. Det er ulendt terreng der, så «hula» må man vite om for å finne.

Det er mange historier og sagn rundt disse to stedene. Hula ligger ca. 65 moh. Noe som tilsier at strandlinjen gikk her for ca. 7000 år siden. Hula er ca. 8 meter dyp og består av 2 rom. Det innerste rommet er ca. 3 x 1,5 m, mens det ytterste rommet er ca. 5 x 2 m. Lengst bak i det indre rommet er det en pipelignende kanal 4 - 5 m rett opp og ut av hulen. «Pipa» smalner kraftig av mot åpningen som helt øverst er 6x6 cm stort.

Som nevnt er det knyttet mange historier og «sagn» til denne hula. Det fortelles at Kong Olav (sannsynligvis den Hellige) skal ha søkt tilflukt her i denne hula under kamper og slag i Viken. Andre steder kan en lese at hula en gang har vært mye større,og at inngangen til rommet under den hula vi ser idag ble voktet av en drage (sagnet omtales bl.a. av Ørnulf Ree i «Varna Skip- reide»).

I hulens åpning ble det i 1915 funnet en steinøks. Denne er dessverre forsvunnet, men en steinøks som senere er funnet i Refsnesalléen er muligens den samme. Steinøksa og hulas beliggenhet indikerer at hula har vært brukt av mennesker tilbake til steinalderen som boplass eller oppholds- sted (les gjemmested). Dette gjør «Refsnes- hula» til et automatisk fredet kulturminne.

Dessuten finnes det en rekke historier om bruken av hula fra tiden etter reformasjonen. Det fortelles bl.a. at det har vært tilholdssted for falskmyntnere.

Moss kommune fikk for ca. 2 år siden en søknad fra en person i Bergstien (dette er en gate som går på oversiden av «Refsnes- hula») om å bygge et nytt hus rett over «Refsneshula». Saksbehandleren i Moss kommune ante ikke noe om den fredede «Refsneshula» og ga tillatelse til bygging.

Dette reagerte naboer og andre på. Moss Historielag sendte umiddelbart et bekym- ringsbrev til fylkeskonservatoren i Østfold og til Riksantikvaren. Der ble det gitt uttrykk for at «Refsneshula» ville bli skadet dersom det ble bygget på taket.

Etter en ganske lang behandlingstid hos Riksantikvaren er følgende vedtak over- sendt Moss kommune: «I forbindelse med planlagt bygging av ny bolig i Bergstien, finner Riksantikvaren ikke å kunne tillate inngrep i og utilbørlig skjemming av automatisk fredet kultur- minne i form av en hule, kalt «Refsneshula». Moss kommune fikk refs av fylkeskonservator Anne Sophie Hygen for brudd på kulturminneloven.

I Refsnesalleen, nedenfor «Refsneshula» finner vi altså «Ila». Det er høyst sannsynlig en sammenheng mellom «Refsnes- hula» og «Ila». Lett tilgang til vannkilde var viktig.

Moss Historielag er glad for Riksantikvarens beslutning, og håper at «Refsneshula» kan få hvile i fred.

Området i og utenfor hula trenger sårt til en opprydding. Her ligger søppel og skrot som må fjernes. Hva med en frivillig dugnad i regi av Moss Historielag og Moss
kommune?

Et skilt med opplysninger om både «Refsnesila» og «Refsneshula» bør også settes opp i Refsnesalleen for å gjøre folk kjent med kulturminnet som vi må ta vare på og være stolte av.