Strandsitteren artikler

Verket - formell status i lovverket.

Verket – formell status i lovverket

av byarkitekt Nils Ellefsen

Verket er navnet på den gamle Kongevegen fra fossen og Konvensjonsgården til nordenden av arbeiderboligene hvor den i dag skifter navn til Oslovegen.

Konvensjonsgårdener Moss bys viktigste historiske bygning og var selvfølgelig med ved første nasjonale runde med fredning av bygninger etter at lov om bygningsfredning av 1920. Fredning gjelder hele huset både utvendig og innvendig, og for kommunen innebærer det at hensynet til bygningen skal innarbeides i kommunens arealplanlegging på alle nivåer. Arbeiderboligene er ikke fredet, men har opp gjennom årene vært holdt i en viss hevd av M. Peterson & Søn i forståelse med antikvarisk myndighet og kommunen.

Moss kommune vedtok i 1980 en bevaringsplan for sentrale deler av byen, hvor det sammenhengende området med Konvensjonsgården og arbeiderboligene i Verket fikk høyeste vernestatus og ble foreslått fredet etter lov om kulturminner av 15. februar 1979.

Området ble inntatt som båndlagt område med bevaringsverdige bygninger i første kommuneplan for Moss etter ny plan- og bygningslov av 1985, og dette har blitt videreført i alle senere revisjoner av kommuneplanen.

Båndleggingener ikke gjennomført i form av fredning etter kulturminneloven, og foreløpig heller ikke blitt stadfestet i form av regulering til spesialområde for vern av bygninger. Spørsmålet er nå blitt satt på dagsorden etter overdragelsen til ny eier.

I området øst og nord for arbeiderboligene er avsatt område for framtidig boligbebyggelse i kommune- planen. Mot arbeiderboligene og mot Sponvika er det avsatt et raust grøntbelte for at ny boligbebyggelse ikke skal komme i konflikt med arbeiderboligene eller verneinteressene ved Vansjø. Dette vil være hoved- hensyn ved utarbeidelse og behandling av en reguleringsplan for området.

Tidsaspektet er i dette tilfellet avhengig av grunneieren, og når grunneier vil utarbeide forslag til en reguleringsplan. Reguleringsplan for vernehensyn og en reguleringsplan for ny utbygging kan romme ganske forskjellige aspekter som av praktiske grunner kan behandles hver for seg. En reguleringsplan for vern av arbeiderboligene, og som også omfatter Konvensjonsgården med de omgivelsene som bør bevares som ramme omkring de verneverdige bygningene, kan være et planområde, og utbyggingsområdet og vernesone mot vassdraget kan være et annet.

Saksgangen i en reguleringsplan er følgende:

  1. Igangsettingav arbeidet kunngjøres av forslagstiller og sendes myndigheter til innhenting av opplysninger om hensyn som bør med i planen
  2. Forslag utarbeides og forholder seg til innspill fra høringsrunden
  3. Forslag oversendes kommunen
  4. Kommunen legger akseptabelt forslag ut til offentlig ettersyn og sender til offentlige høringsinstanser
  5. Kommunen vurderer mottatte uttalelser og evt. endringsbehov
  6. Kommunens behandling i teknisk utvalg med innstilling til bystyret
  7. Bystyrets endelige behandling