Strandsitteren artikler

Gudegården i Moss - dateres til 1699

GUDEGÅRDEN I MOSS – DATERES TIL 1699
Av Kirsten Wiik

Det ser så stille og rolig ut i byens eldste gård. Men det har vært alt an- net enn stille her. Med tømmerhandel, brennevinsbrenneri og Moss første øl- bryggeri, har det vært mye liv i denne gården. For 25 år siden ble den reddet fra riving og forfall. I dag drives gården som restaurant og utleiegård.En gang lå det en have her i krysset Henrik Gerners gate, Stor- gata og Gudesgate hvor Gudegår- den står som en portstolpe inn til Møllebyen. Café Brandstrup er den andre stolpen. Vegg i vegg ligger Gernergården med Momen- tum (Moss Bryggeri) innenfor.

Portal. I over 300 år har det vært aktivitet i Gudegården.

På oppdrag fra Østfold Fylkes- kommune ble det i september 2001 tatt i alt 35 prøver fra 15 ulike stokker i Gudegården, såkalte dendrokronologiske boreprøver. Jan Michael Stornes, fra NIKU1 tok prøver av både hovedhuset og til- bygget mot nord, "bryggerhuset", som er røstet vinkelrett på hoved- bygningen. Terje Thun ved NTNU dendrokronologiske laboratorium i Trondheim utarbeidet i desember dateringsrapporten. Analyse- materialet består av gran (mer enn 40 årringer) og furu. NIKU har i samarbeid med Thun bygget opp en betydelig kompetanse når det gjelder prøvetaking av bygninger, men denne gangen måtte prøvene til Tyskland før rapporten kunne ferdigstilles.

Høsten 2001 begynte jeg så vidt å skrive litt om Gudegården, og meldte derfor min interesse for prøvetakingen. Det var med meget stor interesse jeg ventet på resul- tatene. Det dro ut i tid, og når vi trodde at svar ville komme, skulle prøvene til Tyskland. Mer venting! Så ringer telefonen. Det var Jan Michael Stornes; "Gudegården kan dateres til 1699".

Til venstre er døra i De Blå Bords farge 'Mot kveld'. T.h. ser vi den etter siste oppussing, hvor den er snudd med profileringen innover.

Stornes' boreprøver viste at tømmeret fra hovedbygningen er felt vinteren 1698/99. Tømmeret fra sidebygningen er felt etter 1694, og dateringen kan tyde på at tømmeret er felt i samme periode som hovedbygningen. Det igjen tyder på at sidebygningen er byg- get samtidig med hovedbygnin- gen.

Redningsaksjon
Tidlig på 1980-tallet sto det dårlig til med Gudegården, og noen ville til og med rive de gamle bygningene. Det var da Sidsel og Åsmund Svendsen bestemte seg for å kjøpe den. De beholdt den i18 år og drev brukt- og antik- vitetshandel her. Det restaurer- ingsarbeidet som de utførte må betraktes som en stor rednings- aksjon, en redning som de også fikk en velfortjent byggeskikkpris for. Det var de som satte inn døra på bildet. Da de i 2001 solgte Gudegården til Thor Spandow (Spabo Eiendom) flyttet de virk- somheten til Kransen og deretter til Solgaard Skog. Også Spandow har i to omganger pusset opp, og satt bygningen i tidsmessig stand til restaurantdrift. Samtidig er leilighetene i andre etasje og side- bygningen bygget om og mod- ernisert. Fra 2001 til 2005 drev Signe og André Kirsebom res- tauranten De Blå Bord. Nå er Tove Mellem kom-met inn som deleier i res- tauranten, og de har ansatt Cecilia Mosnes Hansen som daglig leder. Cecilie Mosnes Hansen Skiltet på veggen er satt opp av Moss Byes Vel.

Brenneri og ølbryggeri
Gudegården har fått navnet sitt etter Matias Calmeyer Gude (1797- 1883). Han kom til Moss i 1814 og jobbet hos onkelen sin — Johan Gude (stor produksjon av sprit). Gården hadde den gang adresse Storgata 29 og kaltes Borthiggår- den. Han kjøpte den i 1823 og bodde her til sin død. Her anla han et brennevinsbrenneri, men i 1838 gjorde han det om til Moss første ølbryggeri.

 

Kilder:
●Flood, Ingeborg, Rygge, bind 1 Gårder og slekter, 1957.
●Jansen, Ebba, Slekten Gude i Norge 1940.
●Nyquist, O.P., Mossiana fra aldre tider, 1926. (61)
● Wiik, Kirsten, Gudegården i Mølle- byen, trykksak 2001