6. med Odderød. Udt. kubberø. -- 1) Kubberrødt St. 38 b. Kopperød 1593. Kuberød 1599. 1612. Kubberød 1603. 1/1. 2) Oddarud RB. 224. Odderud Reg. 64, 1402. Auderrødt ,38">St. 38 b. Odderudh 1578. Odderød 1593. Aadderud 1599. Aaderud 1603.1/1. Odderød 1612. Var selvstændig Gaard endnu 1723.

Kubberød maa være Kobbaruð, af Mandsnavnet Kobbi, se Id No. 86 og Rygge No. 25. -- Oddaruð er sandsynlig sms. med Mandsnavnet Oddi. Dette er en Sideform til Oddr og var almindeligt paa Island; Ex- empler findes dog ogsaa i Norge (DN. I 502 VII 319). Jfr. Hobøl No. 82.

Tilbake til indeks

6,1. . Kaldes bærjers.

Nyere Navn, udentvivl efter Berger som Familienavn eller som Fornavn (se Aasens Navnebog under Berge). Sidste Led er nu sløifet i dagligt Brug. Lignende Sløifning af sidste Sammensætningsled forekommer ikke sjelden ogsaa ved noget ældre Navne, som Vandraas i Vestby for Vandráðsruð, af Mandsnavnet Vandráðr, og Baankall i Østre Aker for Barnakarlsruð, af Tilnavnet barnakarl.

Tilbake til indeks

7. . Udt. alleby. -- Adalby (Akk.) DN. V 248, 1389 Adhalby (Akk.) DN. V 304, 1403 RB. 223. Albye St. 38 b. 1578. 1593. 1599. 1603.1/1.

Aðalbýr, Hovedgaarden. Navnet tyder paa, at Gaarden engang langt tilbage i Tiden har gjældt for Hovedbruget i en udstykket gammel Gaard, -- maaske fordi dens Huse stod paa den oprindelige Gaardstomt. Samme Navn findes paa Øen Veierland i Stokke; jfr. ogsaa Aðaldalr, nu Adal (urigtigt Augedal) i Borre.

Tilbake til indeks

7,2. . Udt. grønnlí.  

Tilbake til indeks

8. . Udt. rø. -- Rudh DN. V 248, 1389 Rud DN. V 304, 1403 RB. 223. Rudt St. 38 b. Rud 1578. Rødt 1593. Rud 1599. 1603.1/1.

Ruð n., Rydning.

Tilbake til indeks

9. . Udt. kase. -- Koshaug RB. 273. Keßog St. 38 b. Kaßu 1593. 1599. Kasßu 1603.1/1. Kasßow 1612. Kasu 1723.

*Kashaugr, vel af det ved Aremark No. 13,1 omtalte k&bmaapeno;s f., hvis Betydning som Gaardnavn er: Rydning. Koshaug i RB. maa antages at være Skrivfeil for Kas-.

Tilbake til indeks