Gårder i Moss

34 Vannum

34. . Udt. vannømm. -- Vanneið (østre søndre) DN. V 40 c. 1300. Gaarden No. 36 siges 1391 at ligge a Varnæidhe, se ved dette No. Vanneid RB. 254. 517. Vaneidt Reg. 70, 1418-19 (paa alle de tre sidste Steder nævnt som Gaard). Vandem 1593. Wande 1599. Wandum 1603.1/1. Wandim 1612. Wandem (Pl. Sundet) 1723.

Varneið; sees af de anførte Steder fra MA. at have været brugt som Navn baade paa Gaarden og paa et Strøg i Omegnen. Navnet er sms. med Bygdenavnet Varna (se S. 350 ovenfor); Varneið vilde derfor være brugeligt som Navn baade paa den Strækning, hvorover Folk, som kom fra de øvre Bygder, tog overland fra Vannsjøen (Varnsjór) for at omgaa Fosserne i Mosselven, og for denne Gaard, hvor de vel tog op fra Søen. Forandringen fra -eið til -um i Gaardnavnet maa enten bero paa Ombytning af 2det Led, eller Gaarden har ogsaa i gammel Tid tildels været kaldet Varneimr (et lignende Tilfælde frembyder No. 19 i Borge).

Tilbake til indeks