Faste kulturminner - Moss

arkeologiske tilvekstkatalog - Moss kommune - Faste kulturminner

 

 1. arkeologiske tilvekstkatalog - Moss kommune - Faste kulturminner/li>

 2. Sted: Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse:  4 prøvestikk hvorav 2 positive. Funn av flint. Sandtypen var gråaktig med litt grus.
  Utstrekning: Ca 8x10m.
  Arkeologiske underskelser: 4 prøvestikk.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse:
  Flatt nivå med beskyttende bergrabber i SØ, NØ og N. Funnstedet er bevokst med ungskog, hovedsakelig løvtrær, men også en del bartrær. Gressbevokst.
  Orientering:
  Ca 20m Ø for E6 og ca 50m fra høyspentmast. Ligger direkte under ledningene. Markert med røde bånd og lektere. Ved positive stikk er torven snudd opp/ned.
  Lokalitet: Lok nr 3, E6 parsell 11,5-12km
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
   --------------------------------------------------------------------------------
 3. Sted:  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: 3 prvøvestikk; 1 positivt med avslag i lokal bergart. Grå sand/gulbrun sand i bunn.
  Utstrekning: 4x4m.
  Arkeologiske underskelser: 3 prøvestikk.
  Litteraturhenvisninger: UO top ark: 1939UO top ark: W. Slomann: Innberetning aug. 1969.A E Christensen, innb 06.10.1976.H. Jacobsen 14.07.1992 Innb.
  Terrengbeskrivelse: V-helling omgitt av en rekke bergrabber. Noe ungskog av forskjellig art: bartrær og løvtrær. Stedet er bevokst av lyng og mose.
  Orientering: Ca 20m fra E6. 3m i NØ står kraftlinjemast. Parsell 11,5km ligger i rett linje på Lok 2. Markert med røde bånd og lektere. Positive stikk vises ved torv opp/ned.
  Lokalitet: Lok 2, E6 parsell 11,5km
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------
 4. Sted: Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: 4 prøvestikk, hvorav 2 positive. Funn av flint. Det kan se ut som om det er en liten nedskjæring 2-3m NØ for feltet. Sanden i prøvestikket er grågul. litt siltholdig?
  1996: Ø for dette området ble det gjort ytterligere funn av flint i 4 prøvestikk Prøvestikk 4,5,28 og 29.
  Utstrekning: Ca 10x8m. 1996: 50x50m.
  Arkeologiske underskelser: 4 prøvestikk. 1996: 10 prøvestikk.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Svak S-hellende skråning bevokst med ungskog av forskjellig slag, bartrær og løvtrær. Enkelte bergnabber stikker opp rundt lokaliteten som forøvrig er en flat gresslette.
  Orientering: 20-25m Ø for E6. Markert med røde bånd og lektere. Positive prøvestikk vises ved torv som er vendt opp/ned
  Lokalitet: Lok 1, E6 parsell 11,0-11,5 KU Moss lok 2
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
Tilrettelagt for Mosshistorielag.no av Ketil Johansen.

--------------------------------------------------------------------------------


 1. Sted: 
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: Av 5 prøvestikk , 1 stykke flint, ikke skjørbrent stein. Nær nyere tids vegg/konstruksjon, derfor mulig forstyrrelse. Aks nr. 90/123.
  Litteraturhenvisninger:  For ytterligere beskrivelse av området; se registreringsrapport " Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 116
  Terrengbeskrivelse: Mellom 2 like store fjellknauser i Ø og V, rett ved veifar. Terrenget hellende mot N, og stigende i S. Sandig silt med noe grus, ikke skiktning.
  Orientering: 200m rett N for NV hjørne av største industribygning ved Møllebakken. 250m NNV for krysset mellom Osloveien og veien til Møllebakken.
  Lokalitet: Kambo-1 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
   --------------------------------------------------------------------------------

 2. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: 2 prøvestikk med i alt 2 stykker flint, noe skjørbrent stein. Lokaliteten ca.20x5m stor. Aksnr.90/124.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 22
  Terrengbeskrivelse: Ved veifar,N-gående for husene, fjellknauser bak i V, mindre knauser i Ø. Åpent i S og N. Sandig, våt silt med noe skiktning under mye røtter.
  Orientering: 55m SSV for V bygnings S-hjørne S for Møllebakken. 280m rett Ø for søndre industribygning rett S for Kambo-bukta.
  Lokalitet: Kambo-2 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 3. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Av 4 prøvestikk, 2 med ialt 12 stykker flint, noen brente. Ca.8x8m stor lokalitet. Positive prøvestikk i en gruslomme midt i terrassen, negative utenfor. Aks.nr. 90/125.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 26
  Terrengbeskrivelse: Ø-vendt terrasse,fjellknauser i V og S. Lett skrånende mot N. Våt sandig silt med noe grus og skiktning.
  Orientering: 230m NNV for Trigpunkt G36-488, 300 ØSØ for SØ hjørne av den søndre industribygning S for Kambo-bukta.
  Lokalitet: Kambo-3 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 4. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Av 3 prøvestikk, 2 med ialt 3 stykker flint, hvorav 1 brent. Ca.5x5m stor lokalitet. Aks.nr. 90/126.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss- Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 27
  Terrengbeskrivelse: På en liten flate på en terrasse, fjellknauser i Ø og V. Sandig silt med grus og noe skiktning. Samme terrasse som lokalitet JB-K3, 15m S for denne.
  Orientering: 225m NNV for Trigpunkt G36-488.
  Lokalitet: Kambo-4 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 5. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: Av 3 prøvestikk,1 med 2 brente flint stykker. Antatt å være ca.5x5m, Aksnr.90/127.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport " Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 25
  Terrengbeskrivelse: Store fjellknauser i V,mindre i Ø. Skrånende mot S. Terrassen går over i samme terrasse der JB-K3 ligger i N. Sandig silt med noe grus og litt skiktning.
  Orientering:300m SSØ for SØ hjørne av S-industri bygning rett S for Kambobukta. 200m NNØ for trigpunkt G36-488.
  Lokalitet: Kambo-5 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder

--------------------------------------------------------------------------------


 1. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: 4 prøvestikk med i alt 1 stykke flint ikke skjørbrent stein. Lokaliteten er forstyrret av nyere tids aktivitet i S. Aks.nr.90/128.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 24
  Terrengbeskrivelse: På en terrasse med stor fjellknaus i V, mindre i Ø. Lett stigende mot N. Sandig silt, med noe skiktning, tungt jordlag øverst.
  Orientering: 250m ØNØ for NØ hjørne av S industribygning rett S for Kambo bukta. 350m NNØ for Trigpunkt G36-488.
  Lokalitet: Kambo-6 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 2. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: 5 prøvestikk, hvorav 4 med ialt 12 stk. flint, noen brent og skjørbrent stein. Lokaliteten ca 25x15m stor. Aks.nr 90/130.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet.
  Terrengbeskrivelse: På V-vendt triangulær terrasse, med store fjellknauser i Ø og mindre i V. Åpent i N og S. Sandig silt med litt skiktning.
  Orientering: 30m N for Mollebekktjern.
  Lokalitet: Kambo-8 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 3. Sted: 
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: 4 prøvestikk, 1 med 1 stykke flint. Mulig erosjon fra veifaret og vann. Aksnr.90/131.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss - Ski jernbane" i Hurum arkiv. Foto rull 211
  Terrengbeskrivelse: På liten høyde med Mølleåsen i N, åpent i andre retninger. Ved veifar mellom Mølleåsen og Møllebekktjern. Sandig silt med noe grus og skiktning.
  Orientering: 175m rett Ø for sjøen , 185m SSV for trigpkt.G36-488.
  Lokalitet: Kambo-9 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 4. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Av 4 prøvestikk,3 med ialt 8 stykker flint, noen brent, uvanlig mye skjørbrent stein. Funn gjort 10-15cm dypt. Aks.nr 90/133
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området; se registrerings rapport "Moss - Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 210
  Terrengbeskrivelse: På terrasse med fjellknauser i V og Ø. Åpent i N og S. Sandig silt med noe skiktning.
  Orientering: 580m NNØ for trafostasjon på N-siden av jernbanen som krysser vei B-311 fra Kambo.
  Lokalitet: Kambo-11 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 5. Sted: 
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: Av 4 prøvestikk, 1 med 1 stykke flint og noe skjørbrent stein. Aksnr.90/132.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området, se registrerings rapport "Moss-Ski jernbane" i Hurum arkivet Foto rull 29
  Terrengbeskrivelse: Nær sti, fjellknauser i V og Ø, ellers åpent. Ovenfor en skarp nedskjæring i terrenget forårsaket av av jernbanen. Sandig silt med grus og noe skiktning.
  Orientering: Rett S for Kambo 11 JB-11.
  Lokalitet: Kambo-10 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 6. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Av 5 prøvestikk 4 med ialt 10 stk. flint, noen brent. Aksnr.90/129.
  Litteraturhenvisninger: For ytterligere beskrivelse av området, se rapport "Moss-Ski jernbane" i Hurum arkivet. Foto rull 28
  Terrengbeskrivelse: S for fabrikk bygning, på en veldig lang og bred terrasse. Lokaliteten er Ø-vendt, fjellknauser i Ø og V, ellers åpent. Sandig silt med litt grus, noe skiktning.
  Orientering: 100m V for trigpunkt G36-488.
  Lokalitet: Kambo-7 JB-
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 7. Sted:
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: X05 a Godt bevart buttnakket trinnøks av svart finkornet bergart. Fint prikkhugget med svakt hul, tverr egg. Eggslipningen delvis bevart. b Buttnakket, prikkhugget trinnøks av lys brunlig bergart, med tverr egg. Eggslipningen delvis bevart. d Avslagsstykke av melkehvit flint.
  X05a, b, d er som X06c funnet under jordarbeide 5-10m V for gårdsveien mellom 12/ 1 og 12/ 2. a ca 50m b ca 70m c ca 120m SSV for våningshuset på 12/ 2 d i veien ved a-b
  X05a-b er funnet av Anders Otterstad. X05d er funnet av Edmund Ree, Bassengveien 18a, 1500 Moss.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Terrengbeskrivelse:Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Orientering: Området der funnene 4010 D02 X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11 er gjort strekker seg fra grensen mot Ramberg søndre (12/ 1) ca 200m S for våningshuset på 12/ 2 til ca 170m N for dette.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 8. Sted: 
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: X06 c Nakkestykke av nærmest spissnakket, prikkhugget trinnøks av lys grålig bergart. Noe forvitret. Funnet av Anders Otterstad.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Orientering: Området der funnene 4010 D02 X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11 er gjort strekker seg fra grensen mot Ramberg søndre (12/ 1) ca 200m S for våningshuset på 12/ 2 til ca 170m N for dette.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 9. Sted: 
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: X07 a Emne til øks av svart, finkornet bergart. Grove huggespor over nesten hele overflaten. b Buttnakket trinnøks av lys brunlig bergart. Overflaten noe forvitret, men ellers bra bevart. c Nakkestykke av nærmest spissnakket trinnøks av grålig bergart. d 10 avslagsstykker av grå flint, et muligens med bruksspor eller retusj.
  X07 a-c er funnet av Anders Otterstad under potetplukking høsten 1969 ca 25m V for gårdsveien mellom 12/ 1 og 12/ 2. X07 d er funnet av Edmund Ree i samme område.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Orientering: Området der funnene 4010 D02 X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11 er gjort strekker seg fra grensen mot Ramberg søndre (12/ 1) ca 200m S for våningshuset på 12/ 2 til ca 170m N for dette. Funnene representerer uten tvil en eller flere boplasser. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 10. Sted:
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: X08 Øks av finkornet, svart bergart med flat under- og overside, og nærmest trapesformet tverrsnitt. Fint slipt egg. Godt bevart. L ca 8cm, br over eggen ca 3cm. Funnet av Anders Otterstad i kant av bekk ca 90m NØ for våningshuset.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Orientering: Området der funnene 4010 D02 X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11 er gjort strekker seg fra grensen mot Ramberg søndre (12/ 1) ca 200m S for våningshuset på 12/ 2 til ca 170m N for dette.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 11. Sted:
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av:
  Funnsted:
  Fornminnebeskrivelse:
  X09 Prikkhugget øks av tett, mørk brunlig bergart. Grove huggespor over det hele. Eggen pent slipt, men noe skadet. Funnet våren 1965 på et jorde ca 90m SØ for våningshuset. Lå i dagen.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Litteraturhenvisninger: Ingen
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Orientering: Området der funnene 4010 D02 X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11 er gjort strekker seg fra grensen mot Ramberg søndre (12/ 1) ca 200m S for våningshuset på 12/ 2 til ca 170m N for dette. Funnene representere uten tvil en eller flere boplasser. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 12. Sted:
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: X10 a Kølle med fingergroper av tett brunlig bergart. Godt bevart. Funnet høsten 1965 i dyrket mark 45m ØSØ for våningshuset og 10m V for b. b Flat øks? av grålig bergart. Skall avslått i den ene enden. Naturdannelse? c 11 avslagsstykker av grå og hvit flint, 1 med bruksspor?/ noen med kalkskorpe. Funnet rundt a-b. Funnet av Edmund Ree. Alt lå åpent i dagen.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 13. Sted:
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: X11 a 4 skrapere av mørk og lys grålig flint; en er laget av flekke. b Avslått flekkekjerne av flint. c 4 avslagsstykker av mørk og lys grålig flint uten retusj. d Avslag av flint. X11a-c er funnet av Anders Otterstad X11d er funnet av Edmund Ree. Funnet i S-kant av jorde ca 200m S-SØ for våningshuset mot delet til Øvre Ramberg (12/ 1), fra låven på 12/ 1 og Ø-over mot skogen og høydedraget.
  Funn: C37735 Ovalt køllehode. Funnet i eplehagen på SØ-siden av hovedbygningen på Ramberg nordre . C37736 Prikkhugget trinnøks. Funnet i samme have, men ca 20-50m lengre SØ. C37737a-b 2 prikkhugget trinnøks. F på et jorde inntil haven, SØ for hovedbygning. Funnet av Edmund Ree 21.10.1965. Innlevert UO.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 14. Sted: 
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: 1 avslag av flint, 0,3x1cm. Funnet 0-15 cm dypt.
  Arkeologiske underskelser: 4 negative prøvestikk i området.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: V-helling ned mot rv 2.
  Orientering: 10-15m Ø for E6.
  Lokalitet: Lok 4, E6 parsell 11,0-11
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 15. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: Midt i hellingen ble det ved vannsolling av prøvestikk-masse funnet 1 flintavslag. Profilen viste 5cm podsoll under torven, før gulbrun undergrunn.
  5m S og 9m NNv for dette ble det tatt to negative prøvestikk. Alle prøvestikk tatt i stien.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Slak S-hellende gressbakke avgrenset av berg i Ø og V.
  Orientering: 420m S-SSV for bru, uten veiforbindelser, over rv2
  Lokalitet: Lok 5, KU-Moss
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 16. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Midt på flaten ble det i prøvestikk funnet 6 flintavslag.
  8m NNV for dette ble det funnet 1 flintavslag og 7m Ø ble det funnet 5 flintavslag.
  5m SV og 5m N ble det ikke funnet noe i prøvestikkene.
  All masse ble vannsoldet.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Slak SV-helling med lyng og bjørketrær. Berg i S og Ø.
  Orientering: 450m S-SSV for bru, uten veiforbindelse, over rv2.
  Lokalitet: Lok 4, KU Moss
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 17. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: Midt i traktorveien ble det funnet 11 flintavslag i ett prøvestikk.
  8m N, 11m SSØ, 8m SSV og 10m VNV ble det tatt negative prøvestikk.
  Profilen viste 15cm podsoll under torven og før gulbrun undergrunn.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Slak SØ-helling med mose, lyng og bartrær. Svaberg i Ø og N.
  Orientering: 550m S-SSV for bru, uten veiforbindelse, over rv2.
  Lokalitet: Lok 3, KU Moss
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 18. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted
  Fornminnebeskrivelse: I prøvestikk ble det funnet 1 flintavslag.
  5m N, V og Ø for dette ble det tatt negative prøvestikk.
  Profilene viste 13cm podsoll før undergrunn. All masse ble vannsoldet.
  Litteraturhenvisninger: NIKU ØK-arkiv:Inge Lindblom 1974: Innberetning om befaringpå Blakstad Sykehus, gnr 61, brnr 1 29.10.1974.et 9 nr 142.
  Terrengbeskrivelse: V-helling begrenset av svaberg i N og S.
  Orientering: 150m NNV for bru, uten veiforbindelser, over rv2.
  Lokalitet: Lok 6, KU Moss
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 19. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Fornminnets art: Funnsted
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 20. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Funnsted Dyrkningsspor
  Fornminnebeskrivelse: Området er tidligere dyrket og inne på flaten ligger flere rydningsrøyser på dyrkningsflaten. På en av dem vokser en eik som minst er 250 år.
  I S-delen ligger restene av en jordkjeller og steingjerde.
  Det ble funnet 1 flintavslag i hvert av de 3 prøvestikkene som ble tatt. Alle ble funnet i omrotet masse.
  Litteraturhenvisninger: Ingen. Kart: 1776, gjengitt i Moss bys historie 1700 -1880. Moss 1989, husmannsplassen Hungerholt.
  Terrengbeskrivelse: Flatt lende med blandinsskog i Ø og gressbakke i V.
  Orientering: 50m S og V for rasteplass med infoskilt på Ø-siden av rv2 og 550m SØ for Kambo gård.
  Lokalitet: Lok 1, KU Moss
  --------------------------------------------------------------------------------

 21. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Fornminnets art: Dyrkingsspor
  --------------------------------------------------------------------------------

 22. Sted:
  Reier, 5,  1 i Moss,  Østfold
  Kubberød med Odderød, 6,  15 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravhaug
  Fornminnebeskrivelse: Nærmest oval haug. Klart markert. Enkelte små rullestein i dagen. Toppen avflatet, med "fundameter" trolig etter lysthus. Haugen er bevokst med gress og tett løvkratt. L NØ-SV 18m, br 14m, h 1,6m.
  Rundt foten av haugen i en halvsirkel fra N, NØ til Ø ser det ut til å være tatt ut jordmasser. Dette kan muligens være gjort i forbindelse med anlegget av lysthuset.
  Ved kontrollen 27.08.1973 iakttok man at et dyr, antageligvis en grevling hadde gravd i N-siden av haugen. Den fremgravde massen inneholder en mengde trekull, og også ellers i haugen finnes kullbiter.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Meget slakt SV-hellende terreng, strandterrasse. Tett løvkratt. Husene på gården skimtes såvidt mellom trærne i SSV.
  Orientering: 50m Ø for nedkjørselen til gården, 150m NØ for NØ-hjørnet av våningshuset.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravhaug
  Antall: 1
  Datering: Jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 23. Sted:
  Reier, 5,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Funnet omfatter: a) Rundaktig stein av hvitaktig bergart. Noe avskallet, med gjennomgående hull i midten. St tvm 7,5cm, t 2,5cm, hullets d 3cm. b) 1 flekke, 3 avslag av grå flint med retusj eller bruksspor. c) 12 avslagsstykker lys - mørk grå flint, et par vannrullet, en synes ildskjørnet. d) Del av krittpipehode, 5 krittpipestilker.
  Funnet i overflaten på omtrent samme sted.
  Oppbevares av finneren, Edmund Ree, Bassengveien 18 a, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Brinken av strandterrasse. Sandjord. Dyrket mark.
  Orientering: 120m NNØ for våningshuset, 35m V for alléen ned til gården.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 24. Sted:
  Reier, 5,   i Moss,  Østfold
  Består av: Haug
  Fornminnebeskrivelse: På det sted hvor skolens sykkelstativer nå står, lå det en haug som av folk på stedet ble ansett for å være en gravhaug. På ryggens V-kant finnes rester av en rullesteinsmorene. Også under sykkelstativene er det spor av den. Det er derfor ikke urimelig å anta at haugen har vært en naturlig formasjon.
  Funn:  Fra kanten av haugen: Rund stein av svart bergart og med hull i midten. Hullet har ujevn kant og virker naturlig. Funnet like S for skolen under opparbeiding av skoleområdet og på det høyeste punkt i strøket. Oppbevares av E. Ree.
  Oppå haugen, hvis topp ble jevnet ut, fantes: En pilespiss av flint. Tapt.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Høyeste del av N-S-gående bergrygg - rombeporfyr. En del løvtrær. Hoppern skole sees i NV. Utsynet SØ-over stengt av bebyggelse.
  Orientering: 45m S for SØ-hjørnet av den S-ligste bygning på skolen.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Haug
  Antall: 1
  --------------------------------------------------------------------------------

 25. Sted:
  Alby, 7,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Røys
  Fornminnebeskrivelse: 40m V for port i steingjerde mot SV-kanten av parkeringsplassen på gården, 15m N for gangvei fra porten og SØ-over: Røys, nærmest kvadratisk i grunnplan, men avgrensningen kan gi inntrykk av at den er rund. Bygget av grov rundkamp og noe jord. I overflaten en del småklumper med ballastflint. Virker urørt. Bevokst med en del skvalderkål. Tvm 6m, h 1m.
  Påvist av Edmund Ree, Bassengv 18 a, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Flatt lende. Noe blokkrik, sandblandet leirjord. Høystammet løvskog med ubetydelig bunnvegetasjon. Oslofjorden skimtes i SØ.
  Orientering: Ca 180m SV for driftsbygningen på gården.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Røys
  Antall: 1
  Datering: uviss
  --------------------------------------------------------------------------------

 26. Sted:
  Torderød, ,   i Moss,  Østfold
  Består av: Mur
  Fornminnebeskrivelse: Ryggen faller bratt av mot Ø og noe mindre bratt mot S. Mot V og N er hellingen til dels meget slak. Langs V-siden av ryggen går en sti eller spaservei som synes å være delvis oppbygget, opp mot S-pynten. Oppå og rundt kronen av denne er det mot Ø, S og V spor av en gressgrodd oppmuring av større rundkamp. Grunnflaten er nærmest firkantet. Midt i er en grunn fordypning. Mot S hvor det går et tråkk S-over og ned fra ryggen, ligger steinene i dagen. På dette partiet har oppmuringen stor likhet med en bygdeborgmur.
  Ved mindre prøvestikk konstaterte man at det innimellom rundkampen finnes kalk og også teglstein. Noe forhistorisk anlegg er det derfor ikke. Det er imidlertid rimelig å anta at oppmuringen må ha vært grunnmuren til en form for bygning, kanskje et utsiktstårn?
  Mot N-enden av bergryggen og i V-hellingen fantes tidligere en gressgrodd runding med en tydelig grop i midten. Den synes å ha bestått av en god del jord. Har kanskje vært et anlegg tilsvarende det i S-enden.
  Påvist av Edmund Ree, Bassengv 18 a, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: N-S-gående bergrygg - rombeporfyr. En del store løvtrær. Frodig løvkjerr i Ø-hellingen. Mindre jordlapp - tidligere dyrket mark i V. Utsyn mot Ø over Mossesundet.
  Orientering: 15-20m S for kirken.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Mur
  Antall: 1
  --------------------------------------------------------------------------------

 27. Sted:
  Rød, 8,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: I S-lige del av jordet og på en liten åkerholme: Rundrøys. Klart markert. Bygget av temmelig stor rundkamp. Mot røysens V-kant står to heller på kant, orientert N-NNV-S-SSØ; den V-ligste har l 1,4m, t 0,1-0,17m, synlig h 0,26m. 0,55m Ø for den foregåendes S-ende; tilsvarende helle, l 1,35m, t 0,25m, synlig h 0,65m. Begge er noe mosegrodde. Hele røysen, som synes urørt, er dekket av en tett einerklynge. D 5m, h 0,25m. Gårdens tidligere eier Hans Jegstad hadde fortalt Edmund Ree at det var blitt fjernet stein fra røysen. Den var tidligere høyere.
  Jegstad hadde også sagt til Ree at han trodde at jordet hadde tilhørt den nå forsvunnede gården Rød søndre. Kunstmaler Schwentzen eide Rød før Jegstad. Han brukte jordet som ridebane, derav lokalitetsnavnet. Røysen påvist av Edmund Ree, Bassengv 18 a, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Slakt Ø-NØ-hellende, høytliggende morene eller strandterrasse. Gressbakke - tidligere dyrket mark - omkranset av barskog. Utsikten stengt av skog.
  Orientering: 140m NØ for trig.pkt G36.86, 480m SSV for SV-hjørnet av den S-ligste driftsbygningen på gården.
  Lokalitet: Ridebanen
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 28. Sted:
  Rød, 8,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Røys
  Fornminnebeskrivelse: Røys med nærmest rektangulær grunnflate. Bygget vesentlig av liten rundkamp, enkelte større steiner innimellom. V-siden skråner slakt, N-siden faller bratt av mot en rund grop, hvis N-side er omgitt av en halvsirkelformet voll. Samlet br 7m. Gropen er trolig fremkommet ved steintaking. Steinen synes også å være fjernet fra S-siden. Midt på, i retning Ø-V, spor av kjøring. På røysens Ø-side i en halvsirkel fra N-S går en 2-3m br voll av små til store rundkamp. Innenfor denne ligger flere store blokker med småstein innimellom. Bevokst med noe mose og løvkratt. L NNV-SSØ 20m, br 12-13m, h 0,5-1,5m. Røysen er tvilsom som fornminne, er sannsynligvis en rydningsrøys av uviss alder, sannsynligvis nyere tid. Ved registreringen i 1968 ble den her beskrevne røys antatt å være røysen, inneholdende en kiste med to kantstilte heller. Det riktige stedet ble funnet i 1973. Se "Henvisning".
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2478 nr 19, 20. Livald Henanger, FKK Østfold, inventerer røysen. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias. B 302, 303 = L 2478 nr 19-20.
  Terrengbeskrivelse: Slakt Ø-NØ-hellende, høytliggende morene eller strandterrasse. Tett barskog i Ø-kant av mindre slette.
  Orientering: 450m SV for driftsbygningene på gården, 10m Ø for N-enden av "Ridebanen".
  Lokalitet: Ridebanen
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Røys
  Antall: 1
  Datering: uviss
  --------------------------------------------------------------------------------

 29. Sted:
  Tronvik, 10,   i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: UO top ark: S. Grieg: Innberetning 11.06.1941: Liten gravrøys inne i skogen ca 1000m øst for husene og like vest for Refsnes eiendom. Det er rotet litt i røysen, men det er ikke gjort noen funn der. Herr M.A. Grude-Nielsen opplyser at det visstnok tidligere har vært flere røyser på eiendommen som er blitt lagt i de omliggende steingjerder. Ikke gjenfunnet ved registreringen 1968. Trolig fjernet.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 30. Sted: 
  Refsnes, 11,   i Moss,  Østfold
  Består av: Hule
  Fornminnebeskrivelse: Hulen har åpning mot SV. Foran åpningen er en avstats 5 x 2m, orientert NNØ-SSV, som består av jord. Denne faller nesten loddrett av til kanten av huleåpningen. Hulens bunn er flat og oppfylt av stein, mesteparten nedrast fra taket. Hulen består av to rom, det ytre er 5 x 2m, orientert NØ-SV, h 2m. Det indre er betydelig smalere, 3 x 1,5m, h 1,5m. Fra dettes innerste del går en pipelignende åpning minst 4-5m rett opp. Denne smalner sterkt av, og den siste synlige del er ca 6 x 6cm. Hulens bunn og vegger, særlig i den indre delen er fuktige, den ytre delen som nå delvis er fylt av en del kvist og gress, er tørrere. Mål i huleåpningen: Br 2m, h 1m.
  Påvist av Edmund Ree, Bassengv 18 a, 1550 Mosss.
  I foten av hellingen 50m SØ for hulen er en ile, hvor det er rikelig med vann. Kalles Refnesila.
  Litteraturhenvisninger: NF 25.ØO s 285 u Jeløen.
  Terrengbeskrivelse: Avsats i bratt, forreven SV-helling. Frodig løvskog, ubetydelig bunnvegetasjon. Ingen utsikt.
  Orientering: 11,5m NØ - 354 gr - NV for husmønet til villaen i Bergstien 4.
  Lokalitet: Refsneshulen
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Hule
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 31. Sted:
  Refsnes, 11,   i Moss,  Østfold
  Består av: Steinsetning
  Fornminnebeskrivelse: I en lysning der det er en liten idrettsplass, er det mulig at en avlang steinsetning har ligget. I litteraturen beskrives den slik: "Paa Jeløen var der 1740, uden at stedet nærmere angives, en aflang kreds omgiven af 24 staaende stene og en liggende i midten."
  Litteraturhenvisninger: NF 25. ØO s 285 u Jeløen.
  Terrengbeskrivelse: Flatt, forholdsvis høytliggende lende. En del løvtrær. Park. Tronvikskogen sees i V.
  Orientering: 180m V-VSV for kryss mellom Bergersborg og Refsnesalléen.
  Lokalitet: Refsneskrona
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Steinsetning
  Antall: 1
  --------------------------------------------------------------------------------

 32. Sted:
  Ramberg, 12,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Funnet omfatter: a) Bor? av lys brunlig flint laget av en flekke. Trekantet tverrsnitt. Pent retusjert. L 14,5cm.b) 34 avslagsstkr svart, grå og hvitaktig flint. Liten flintknoll.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: N-hellende dyrket mark som flater seg ut i høytliggende slette. Sandjord.
  Orientering: 130m S for våningshuset, 30m NØ for forpakterboligen, inntil Ø-kant av veien, på N-siden av dike.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 33. Sted:
  Fuglevik, 13,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Boplassen er skjermet av en forholdsvis bratt ås i Ø, et mindre bratt åsdrag i V og en høyde i N. Funnene omfatter: a) 22 skår av leirkar av grovere og tynnere gods. 3 er randskår, 2 av disse har snorornering (se skisse 1:1), 1 er uornert. 3 andre skår av tykt gods har pinneinntrykk, resten er uornert. b) 2 nøstvethakker av grå bergart, den ene med tilnærmet rombisk tverrsnitt, den andre med ovalt tverrsnitt. L 14,5 og 12,5cm. c) Øks dannet av en naturlig stein av brun bergart. Tilnærmet rektangulært tverrsnitt. Eggen pent slipt. L 11cm. d) Liten grov kjerneøks av hvit flint. Delvis slipt. L 6,5cm. e) Minst 7 trekantpiler av flint eller deler av slike. f) Minst 27 flekkepiler av flint eller deler av slike. 1 av disse er laget av et slipt redskap. g) Minst 4 endeskrapere av flint. h) Flekke av lys grå flint med retusj langs den ene langsiden. L 11cm. i) Minst 4 avslag av slipte redskaper av flint.k) Stor mengde flekker og avslagsstk av flint, flere med bruksspor eller retusj. Minst 5 sylindriske kjerner av flint eller deler av slike. l) 25 hele eller fragmentariske skiferpiler, noen med "tverrhakk" på tangen. m) Emner til pilespisser av skifer og skiferstkr med sagespor. n) 2 fragmentariske sandsteinsbryner. o) 2 slagstein med bruksspor. p) 1 skive av bergart, 2 mulige emner til nøstvetøkser.
  d) er funnet i boplassens SØ-hjørne, l) og m) i Ø-hjørne. Sakene er funnet av Edmund Ree, Bassengvn 18 a, 1500 Moss. Oppbevares av finneren.
  Utstrekning: Steinalderboplass, N-S 35m, Ø-V 15-20m.
  Litteraturhenvisninger: Ab 1878: Nicolaysen.UO top ark: G Mørch innb 1909.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 nr 25 a, 26 a: Boplassen fra N.
  Terrengbeskrivelse: S-hellende morenebakke. Gammelt grustak. Noen grantrær i S-kant, ellers løvkratt og litt gress. Jordene på Kolbjørnsvik skimtes i S.
  Orientering: 400m SØ for driftsbygningen på gården, 30m NNV for jordet "Fuglevikkroken" på Kjellandsvik, 22/1, i Ø-kant av Rambergløypa.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 34. Sted:
  Ramberg, 12,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: X04: Nærmest tykknakket øks av lys grå bergart med tverr egg. Overflaten noe forvitret, et stk avslått på den ene bredsiden. Funnet ved drenering i oppgravd masse. Lå ca 0,8m dypt, i kvikksand. Like ved der øksen ble funnet iakttok man i drensgrøftene en del "branntomter" i 0,7 - 0,8m dybde. "Tomtene" var ca 1m i tvm, og det svarte jordlaget som utgjorde tomene, var ca 0,3m t. Funnet av Anders Otterstad.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark som heller forholdsvis bratt N-over mot Oslofjorden og landet på NV- og N-siden av fjorden.
  Orientering: Området for funnene 4010 D02 X04, X05, X06, X07, X08, X09; X10, X11 er gjort, strekker seg fra grensen mot Ramberg søndre, 12/ 1 ca 200m S for våningshuset på 12/ 2 til ca ca 170m N for dette. Funnene representerer uten tvil en eller flere boplasser. Området er skjermet av høye åsdrag i Ø og V, i Ø Rambergåsen, Jeløyas høyeste punkt (141moh). Mot S stiger terrenget kraftig og gir godt le.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 35. Sted:
   Fuglevik, 13,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Boplassen ligger lunt til i SV-kant av dalen, ved V-foten av bergkollen og i kanten av grustaket. Grustaket har trolig tattdet meste av boplassen. Funnene er gjort rundt en liten bergknatt som stikker opp av grustakets V-side.
  Funnene omfatter: a) 2 fragmentariske flekkeskrapere av lys grå flint. b) 23 avslagsstkr flint, noen ildskjørnet. c) Mulig emne til nøstvetøks av lys gråhvit bergart. Ved funnstedet er et oppkomme. Sakene er funnet og oppbevares av Edmund Ree, Bassengv 18 a, 1500 Moss.
  Terrengbeskrivelse: Liten NV-SØ-løpende tverrdal mellom to mindre NØ-SV-løpende bergkoller. Morene. Nedlagt grustak. Gress og løvkratt. Stedet omgitt av spredte gran-, furu- og løvtrær.
  Orientering: 15m NNV for Rambergløypa, 360m SØ for driftsbygningen på gården, 120m V-VSV for boplassen 3071 F10 X01/4010 C02 X02 på 13/1.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 36. Sted:
  Fuglevik, 13,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Funnene omfatter: a) Hjerteformet pilespiss av grå flint. Uten tange. b) Fint retusjert trekantpil av grå flint. L 6,5cm. c) Emne ? til spydspiss ? av brun flint. L 7cm. d) 7 skrapere av flint, 1 kjølskrapere av hvit flint, noe vannrullet. e) Avslag av slipt flintredskap. f) 47 flekker og avslag av flint. g) Fragmentarisk skiferpil med "tverrhakk" på tangen. h) Fragmentarisk emne til skiferpil med "tverrhakk" på en side. i) Flat, oval rullestein av lys grålig bergart. På den ene bredsiden et planslipt (?) parti.
  De fleste funnene er gjort nærmest Nesveien, men det er også funnet spredte stykker mot senkningen. Sakene er funnet og oppbevares av Edmund Ree, Moss.
  Utstrekning: Steinalderboplass, største utstrekning ØNØ-VSV 90m.
  Funn: Fra samme boplass stammer: C30133: Kølle av bergart. Liten beinknuser av grå bergart med skaftfure, betydelig bruksspor i begge ender. L ca 10cm. Funnet 20-30m V for husene, i dyrket mark. Oppbevares av Edmund Ree, Bassengv 18 a, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 nr 27 a, 28 a: Boplassen fra SV. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias: B.257: Boplassen fra SV.
  Terrengbeskrivelse: Ø-kant av dyrket mark - sandjord - hellende slakt mot V ned mot flatere senkning. Temmelig høy ås i N, mindre ås i Ø-SØ.Den bratte, markerte "Labben" (på eldre kart kalt "Bjørnlabbene") i V. Utsikt mot husene og fjorden i V.
  Orientering: 300m ØNØ for driftsbygningen på gården, 10-15m V for veien til Nes.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 37. Sted:
  Røre, 14,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Området er skjermet av en høy ås i Ø, i S av den bratte markerte bergkollen "Labben" - på eldre kart kalt "Bjønnlabbene" - påFuglevik, 13/1, i SV av småknauser, ellers åpent ned mot Fuglevikbekken i V. Åpent også i N.
  Funnene omfatter: a) Flekke av flint med spor av retusj. b) 9 flekker og avslag av grå flint, flere vannrullet. c) 1 flintknoll. Oppbevares av finneren Edmund Ree, Bassengvn 18 a, 1500 Moss.
  Terrengbeskrivelse: V-hellende dyrket mark. Steinet jord.
  Orientering: Kloss inntil og S for våningshuset.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 38. Sted:
  Nes vestre, 18,  4 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: På høyeste del av ryggen, og lagt rundt en bergknaus: Rundrøys. Klart markert. Bygget av bruddstein av den lokalerombeporfyren og noen rundkamp. Midtpartiet utjevnet, sannsynligvis til bunns. Bevokst med lav. D 3-4m, h 0,5m.
  Funnet av Erling Johansen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: NNØ-SSV-gående åsrygg. Spredte furuer, i bunnsjiktet einer, lyng, mose, lav. Berget i dagen de fleste steder. Vidt utsyn Ø-N-V-over: Mossesundet, Bevøya, Oslofjorden samt fastlandet på fjordens Ø- og V-side.
  Orientering: 180m N-NNØ for bolighus i N-enden av kjørevei forbi gården, 460m NNV for N-hjørnet av driftsbygningen på gården.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 39. Sted:
  Bevøya, 19,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Røys
  Fornminnebeskrivelse:  På høyeste knatt: Rundaktig røys av bruddstein. I midten flate, små heller lagt oppå hverandre som en varde. Ubetydelig lav- og mosegrodd. Tvm 3m, "vardens" h 0,5m. Virker meget recent og gir nærmest inntrykk av å være barns lek.
  Utstrekning: Moss kommune: Kart M 1:5000 Jeløy 4.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: NNØ-SSV-gående åsdrag, øyas høyeste del. Åpent lende med einerklynger og litt løvkratt. Berget i dagen de fleste steder. Øya Bilen skimtes i SV, utsynet ellers stengt av skog.
  Orientering: 150m NV for N-hjørnet av den største bygning på 19/20,21.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Røys
  Antall: 1
  Datering: Uviss
  --------------------------------------------------------------------------------

 40. Sted:
  Bevøya, 19,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Røys
  Fornminnebeskrivelse: 45m SV for 4010 A02 X01 på samme g/bnr og på en lavereliggende knatt: "Varde" av små, flate heller, lagt oppå hverandre. Uten bevoksning. Tvm 1m, h 0,75m. Virker meget recent og gir nærmest inntrykk av å være barns lek.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: NNØ-SSV-gående åsdrag, øyas høyeste del. Åpent lende med einerklynger og litt løvkratt. Berget i dagen de fleste steder. Øya Bilen skimtes i SV, utsynet ellers stengt av skog.
  Orientering: 160m NV-VNV for N-hjørnet av den største bygning på 19/20,21.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Røys
  Antall: 1
  Datering: Uviss
  --------------------------------------------------------------------------------

 41. Sted:
  Bevøya, 19,  14 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: På høyeste del av åsdraget som er temmelig flatt: Rundrøys. Klart markert. Bygget av bruddstein og rundkamp. Fra røysens N-kant fører en trapp av hugne stein opp til den sterkt avflatede toppen. Der trappen ender i S er det en vid, grunn forsenkning i røysen. Inntil forsenkningens S-kant en helle med mål 1,6x0,56x0,1m, liggende løst oppå steinene. Kan ha tilhørt en gravkiste. I midten av røysen vokser en klynge med grantrær. D 12-12,5m, h 1,5-2m.
  Både trappen og avflatningen henger sammen med det vakttårnet av tre som ble satt opp under 1. verdenskrig 1914-1918. Tårnet ble revet i 1930.
  Litteraturhenvisninger: ØO s 285 u Bevøen, gnr 19, her beskrevet som ødelagt.
  Terrengbeskrivelse: NNØ-SSV-gående åsdrag lengst NV på øya. Barskog med islett av løvtrær, i bunnsjiktet einer, løvkjerr, gress. Fri beliggenhet med noe utsyn NØ-over. Utsikten ellers for det meste stengt av skog.
  Orientering: 125m SØ for S-hjørnet av hytten lengst N på eiendommen.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 42. Sted:
  Skallerød, 21,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Området er skjermet av lave åser i Ø og V, og terrenget heller slakt ned mot Kjellandsvikbukten. Funnene omfatter: a) 1 avslagsstk hvit flint med skraperretusj. b) 1 avslagsstk gråhvit flint uten retusj eller bruksspor.
  Oppbevares av finneren Edmund Ree, Bassengvn 18 a, 1500 Moss.
  I 1971 meldte Edmund Ree at mere flint var funnet. Boplassen må derfor ansees som sikkert fornminne.
  Funn: C37759a-c. C37740
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Dyrket mark. Sandjord. Slak S-helling. Bekk i V-kant av jordet.
  Orientering: 200m SØ for driftsbygningen.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 43. Sted:
  Kjellandsvik, 22,  1 i Moss,  Østfold, Skipping, 23,  2 i Moss,  Østfold,
  Skallerød, 21,  5 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: På N-brinken og høyeste punkt av N-S-gående knaus - trolig også høyeste punkt i området: Rundrøys. Forholdsvis klart markert. Bygd av mellomstor rundkamp og en del mindre bruddstein innimellom. Røysen ser ut til å være lagt over et par mindre senkninger i berget, i SØ og i SV. Mindre grop i V-siden, noe stein nedrast på N-siden av knausen. Ellers urørt. N-siden og midten bevokst med forholdsvis tette klynger av løvkratt og einer. D 8m, h 0,5m. På Ø-kanten av en liten høytliggende slette, ca 35m S for røysen og atskilt fra denne ved en liten knaus: Langaktig steinansamling av rundkamp. Urørt. Bevokst med gress, noe nyperosekratt og 1 einer. L NNV-SSØ 23m, br 3m, h 0,3m. Ender inntil liten knaus i SSØ. Neppe fornminne. Virker som rydningsstein.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Foto:  UO fotoarkiv: L 2472 nr 15a, 16a: Kjellandsviktangen fra NNV, fra røysene 4010 D04 R02, 03, 3071 G02 R1,2 på Mosseskogen, 27/2,3. L 2472 nr 19a, 20a: Kjellandsviktangen fra V, fra Badeberget. L 2472 nr 12a-14a: Røysen fra S. L 2472 nr 30a, 31a: Kjellandsviktangen fra S og til V. Røysen 4010 D04 R02 på 27/2,3 i forgrunnen. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias. B 249,250 = L 2472 nr 19a, 20a. B 251,252 = L 2472 nr 15a, 16a. B 247,248 = L 2472 nr 12a-14a. B 258,259 = L 2472 nr 30a, 31a.
  Orientering: 130m N-NNV for tangens ytterst og S-ligste odde, 750m Ø-ØNØ for N-hjørnet av driftsbygningen på gården.
  Lokalitet: Kjellandsviktangen
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 44. Sted:
  Kjellandsvik, 22,  1 i Moss,  Østfold, Skipping, 23,  2 i Moss,  Østfold,
  Skallerød, 21,  5 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Boplassen er skjermet av høyere åsparti i N, mindre bergknauser i Ø og V. Funnene omfatter: a) Tange til flekkepil av flint. b) Minst 5 skrapere av flint. c) Større samling flekker og avslag av flint, noen med bruksspor eller retusj.
  Oppbevares av finneren Edmund Ree, Bassengveien 18 a, 1500 Moss.
  Utstrekning: Steinalderboplass, Ø-V 45m.
  Litteraturhenvisninger:  Ingen.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 nr 8 a, 9 a: Boplassen fra S. UO fotoarkiv: L 2472 nr 10 a, 11 a: Gården fra en åkerholme S for boplassen fra SV. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias. B 245,246 = L 2472 nr 8 a, 9 a. B 243,244 = L 2472 nr 10 a, 11 a.
  Terrengbeskrivelse: Slakt SØ-hellende, høytliggende dyrket mark. Sandjord. Utsyn Ø-over mot gården og Mossesundet.
  Orientering: 400m VSV for husene på gården, ca 100m NV for bekk.
  Lokalitet: Vest for gården
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  -------------------------------------------------------------------------------

 45. Sted:
  Skipping, 23,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Boplass
  Fornminnebeskrivelse: Funnene er plukket opp mot Ø-kanten av jorde som mot N og V er skjermet av et lavt bergdrag. Funnene omfatter: a) Fragmentarisk sigdformet redskap av svart flint. L 7,5cm. b) Minst 2 skrapere av flint. c) Større samling blokker, flekker og avslag av flint, noen med retusj eller bruksspor. Noen blokker er store.
  På boplassområdet lå tunet på gården som var en av de eldste påJeløy, nenvnt første gang i 1224, ifølge O. Rygh: Norske Gaardnavn I s 355.
  Fra den gamle gården må de nedenfornevnte funn stamme: Sigd av jern. Fil av jern. 3 smale jernstenger, l inntil 17cm. Lang jernnagle. Ytterste del av skaft av sølvskje, ornert langs kanten på den ene siden, stempler på den andre. Flere skår av glasert keramikk og fajanse. Randskår av kleberkar med ornert vulst langs randen. Sylindrisk spinnehjul av kleber. Minst 12 krittpipehoder eller deler av slike, noen ornert. Sørre samling krittpipestilker. Flere skifer- og sandsteinsbryner. Oppbevares av finneren Edmund Ree, Bassengvn 18 a, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: Ingen.
  Terrengbeskrivelse: Ø-brinken av temmelig høytliggende bratt Ø-hellende dyrket mark. Utsyn N-over mot husene.
  Orientering: 360m S-SSV for driftsbygningen på Kjellandsvik, 22/1.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Boplass
  Antall: 1
  Datering: Steinalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 46. Sted:
  Mosseskogen og kile med Åvangen, 27,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: På N-pynten av ryggen: Rundrøys. Klart markert. Bygget av mellomstor bruddstein og noe rundkamp. Noe utrast mot V og mot Ø. Toppen avflatet. Ingen vegetasjon bortsett fra bjørk i V-kant. D 8-9m, h 0,5-0,7m.
  Røysen er godt synlig fra åsene i Ø.
  Ved kontrollen i 1973 oppdaget man at det var satt opp et halvfullført, primitivt skihopp med stillaset midt i røysen. Det er uten tvil satt opp av barn, sannsynligvis uten at noen tillatelse til det er innhentet.Ved røysen - 10m inn fra veien på åsens Ø-side, ned mot sjøen ligger en stor, flat stein. Det er "Retterplassen". Navnet skriver seg fra henrettelsen her av postrøveren Brede Nord som i 1815 og 1816 røvet posten mellom Moss og Fredrikstad. Begge gangene hadde han lagt seg om aftenen sammen med familien, på Østsiden av Fredrikstad, stått opp etter at familien var sovnet, løp til Kambo og røvet posten, hvoretter han løp tilbake til Fredrikstad igjen, og la seg før familien våknet.
  Litteraturhenvisninger: Ad røysen: UO top ark: Brev av 24.01.1890 fra Elling Holst. ØO s 285 u Mosseskogen ved Moss. Ad lokalitetsnavnet: Reg.tjen.top.ark: Brev av 31.03.1969 fra J. H. Vogt, Hausemannsvei 20, 1512 Jeløy. Her er imidlertidlokaliteten benevnt "Røsås". På Moss kommunes kart (fra 1920årene) står "Vardås". I Holsts brev benevnes høyden "Store Kveldtitt". Ifølge Vogts brev, hvori anføres opplysning fra en 90-årig pensjonist fra Verket ble åsen kalt "Kveldtitt". Navnet skriver seg fra at folk på Verket, som gikk aftentur hit. Ad "Retterplassen": Vogts brev.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 15 a, 16 a: Vardås - Røsås m/røysene 4010 D04 R2,3 fra NNV. L 2472 17 a, 18 a: Samme som foregående, fra N. L 2472 21 a, 22 a: Samme som foregående, fra NV, fra Badeberget på Kjellandsvik, 22/1. L 2472 30 a - 32 a: Røysen fra S. UO fotarkiv (ØK) Farvedias. B 251, 252 = L 2472 nr 15 a, 16 a. B 253, 254 = L 2472 nr 17 a, 18 a. B 255, 256 = L 2472 nr 21 a, 22 a. B 258, 259 = L 2472 nr 30 a - 32 a.
  Terrengbeskrivelse: NNØ-SSV-gående, småkupert, smal bergrygg. Spredt bevokst med mindre furu- og løvtrær. Åsen er stort sett naken på toppen, noe gress og lyng. Praktfull utsikt i alle retninger.
  Orientering: 25m N for trig.pkt G36.514, 45m SV for pol.pkt 9.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 47. Sted:
  Mosseskogen og kile med Åvangen, 27,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: Mot S-pynten av ryggen: Rundrøys. Klart markert. Bygget av mellomstore - stor bruddstein og enkelte rundkamp. Noe utrast mot Ø, mindre mot V, mest mot S. Toppen avflatet og her en vid, grunn grop, hvori det vokser etbringebærkjerr, ellers ingen vegetasjon på røysen. Bjørk i VSVkanten. D 12m, h 1,4-1,7m.
  Omkring midtveis mellom røysene 4010 D04 R02 og R03, på en smal N-S-gående knaus på samme bergryggen: Rund ansamling med mindre bruddstein i ett lag. D 3,4m, h ca 0,1m. Virker som skjerp.Fra stedet er det godt utsyn V-over, over Mossesundet mot Jeløy.
  Litteraturhenvisninger: Ad lokalitetsnavnet: Reg.tjen.top.ark: Brev av 31.03.1969 fra J. H. Vogt, Hausmannsvei 20, 1512 Jeløy. Her er imidlertidlokaliteten benevnt "Vardås". På Moss kommunes kart (fra 1920årene) står "Røysås".
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 nr 29 a, 34 a: Røysen fra NØ. L 2472 nr 35 a, 36 a: Røysen fra SV. L 2472 nr 33 a: Røysen fra N. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias. B 260 = L 2472 nr 29 a, 34 a. B 261 = L 2472 nr 33 a.
  Terrengbeskrivelse: NNØ-SSV-gående, kupert, smal bergrygg med furutrær og enkelte løvtrær, berget i dagen overalt, lyng og lav i senkningene. Praktfullt utsyn fra Ø over S til V. Moss og Jeløy i S-SV.
  Orientering: 7m NØ for pol.pkt 3, 400m S for gravrøysen 4010 D04 R02/3071 G02 R01 på 27/2,3, 330m NNØ for Sandbukta 17.
  Lokalitet: Røysås
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 48. Sted:
  Mosseskogen og kile med Åvangen, 27,  2 i Moss,  Østfold
  Består av: Haug Mur
  Fornminnebeskrivelse: Kvarts/glimmerbrudd med avfallshauger som ligger i halvsirkel rundt bruddet som tegner seg som et mosegrodd krater inntil berget i N. Bevokst med en del bartrær, løvkratt og mose. Avfallshaugene dekker et område VNV-ØSØ 35m, NNØ-SSV 35m. 100m V for bruddet finnes en mindre fjellknatt. I en NNØ-SSVgående mindre senkning i denne går en murlignende samling med rundkamp i senkningens lengderetning. Heller ikke denne "muren" er fornminne.
  Litteraturhenvisninger:  Ad "muren": UO ØK arkiv: Opplysning 13.06.1965 v/Kr Strømshaug, 1640 Råde. Iakttatt av Hjalmar Selenius, Slangsvoll, 1640 Råde.
  Terrengbeskrivelse: SSV-enden av en indre NNØ-SSV-løpende bergrygg. Barskog. Hugstfelt.
  Orientering: 200m S for Moss kommunale søppelplass, ca 100m V for Oslovegen.
  Lokalitet: Mosseskogen
  --------------------------------------------------------------------------------

 49. Sted:
  Mosseskogen og kile med Åvangen, 27,  2 i Moss,  Østfold
  Fornminnets art: Haug
  --------------------------------------------------------------------------------

 50. Sted:
  Mosseskogen og kile med Åvangen, 27,  2 i Moss,  Østfold
  Fornminnets art: Mur
  Antall: 1
  --------------------------------------------------------------------------------

 51. Sted: 
  Dillingøya, 35,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: Feltet består av 1 langrøys og 3 rundrøyser. De tre N-ligste, alle runde, ligger oppå Ø-brinken av bergryggen, den S-ligste, langrøysen, lenger nede og nærmere vannkanten. Samtlige røyser er klart markerte, bygget av mellomstor - stor bruddstein og enkelte rundkamp. Av de tre øverste er den Ø-ligste og den V-ligste på det nærmeste urørte, dog er det et par små, grunne groper i den Ø-ligste og en del av steinene i den V-ligste har rast ut og ligger inntil Ø-foten av knausen, hvor røysen finnes. Den midtre røysen her, feltets største og mest ruvende, har et par kratere i midten, men disse går neppe til bunns. Noe av S-siden er fjernet. Langrøysen, som er orientert N-S, har 2-3 grunne groper i midten og noe av S-siden er fjernet. Røysene er en del lavgrodde og omkranset av furutrær. Mål: Langrøysen: 12,5 x 6,5 x 0,75-1m. Den største rundrøysen: D 11m, h 1,3-2m. De øvrige rundrøyser: D 7m, h 0,5-1m.
  Utstrekning: Felt med gravrøyser, Ø-V 60m, N-S 50m.
  Litteraturhenvisninger: ØO s 285 u Dillingøen, gnr 35. Her 1 røys nevnt. UO ØK arkiv: Opplysning 20.03.1953 fra skogbestyrer Torbjørnsen.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2478 nr 3,4: Den øverste og V-ligste av de N-ligste røysene. L 2478 nr 5,6: Den største røysen, Ø for og nærmest foregående fra NV. L 2478 nr 7,8: Samme røys fra NNV. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias. B 305-307 = L 2478 nr 5,6. B 308,309 = L 2478 nr 7,8. B 304. Trig.pkt G36.470 - Dillingøy - fra N. Lidvald Henanger til V.
  Terrengbeskrivelse: S-SSV-gående bergrygg. Glissen furuskog, i bunnsjiktet mose, lyng. Utsikt mot Ø over Smauget og Vålerlandet.
  Orientering: Feltets S-hjørne: 35m V for bredden av Vansjø, 360m NNØ for munningen av grøft på Hattevik, ca 1km SSV for hovedbygningene på eiendommen.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 4
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 52. Sted:
  Dillingøya, 35,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse:  50m SSV for S-hjørnet av felt med gravrøyser 4010 E10 R01 på samme g/bnr, 20m V for vannkanten: Rundrøys. Klart markert. Bygget av mellomstor - stor bruddstein og enkelte rundkamp. Så å si hele SØ-siden, ut mot vannet, og midten fjernet. En del lavgrodd. D 11m, h 1,2m.
  Litteraturhenvisninger: ØO s 285 u Dillingsøya, gnr 35. Her bare en røys nevnt. UO ØK arkiv: Opplysning 26.03.1953 fra skogbestyrer Torbjørnsen.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2478 nr 9,10 Tele: Del av røysen fra V. I bakgrunnen skimtes røysene 1379 D06 R01 på Fin(n)kastet på 34/4 i Våler. L 2478 nr 11,12: Foregående røys fra V. Fin(n)kastet i bakgrunnen. UO fotarkiv (ØK) Farvedias. B 312, 313 = L 2478 nr 9,10. B 310, 311 = L 2478 nr 11,12.
  Terrengbeskrivelse: S-SSV-gående bergrygg. Glissen furuskog, i bunnsjiktet mose, lyng. Utsikt mot Ø over Smauget og Vålerlandet. I Ø sees den SØ-ligste av de to gravrøysene 1379 B06 R01 på Fin(n)kastet på 34/4 i Våler.
  Orientering: 325m NØ for munningen av grøft på Hattevik, ca 1km SSV for hovedbygningene på eiendommen.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 53. Sted:
  Dillingøya, 35,  1 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: 25m NV for oddens SØ-ligste punkt og på en åpen flate: Rundrøys. Klart markert, spor av fotkjede i S-kant. Består av 1-2 lag forholdsvis grov, jevnstor bruddstein med noen få rundkamp innimellom. Urørt. Bevokst med lav og litt lyng. En furu i N-kanten, en annen mot NV-kanten. D 8,5m, h 0,5m, høyest i S.
  I N-kanten grop etter feltspattskjerp.
  Litteraturhenvisninger:  UO ØK arkiv: Brev av 31.05., 05.10., 16.10.1970 fra H. C. Reiersen, Dyrev 113, 1500 Moss. Foto av røysen vedlagt brev av 05.10.1970.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2478 nr 13,14: Røysen fra NV. L 2478 nr 15,16: Røysen fra NØ. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias. B 314, 315 = L 2478 nr 13,14. B 316-318 = L 2478 nr 15,16.
  Terrengbeskrivelse: Lite markert odde som faller slakt av mot Vansjø i SØ. Barskog, mest furu, litt bjerk. Løvkratt, lyng, mose, lav i bunnsjiktet. Berget i dagen de fleste steder. Vakkert utsyn mot SØ-S-SV over vannet. Store Kvernøy sees i SØ, Lille Kvernøy i S.
  Orientering:160m Ø-ØNØ for munning av grøft i Ø-kant av Torvstrømosen på 35/4,5,17, 1,9km SV for hovedbygningen på 35/1.
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 54. Sted
  : Bråten, 4,  506 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: På Ø-kanten av temmelig flatt bergknaus: Rundrøys. Nokså uklart markert. Bygd av grov rundkamp, helt utkastet så bare endel stein i omkretsen ligger igjen. Disse delvis overtorvet. Mest stein i dagen i Ø-kanten oppover Ø-hellingen av knausen. En del stein ligger også lenger nede i skråningen på denne siden. Mot V-kanten av røysen er et forsøk på "restaurering" påbegynt. Her bygget opp en slags "Varde" med steile kanter, d 4m, h 1,5m. "Varden" dekker over en rektangulær formasjon i bunnen av røysen. Denne formasjonen som lå i dagen før restaureringen, var orientert NV-SØ. S-enden var tydeligst, mot N-enden var den ikke helt utrotet til bunns. Ingen dekkheller fantes. Formasjonens l 1,5m, br 0,6m, dybde ca 1 steinlag. "Varden" uten vegetasjon. Resten av den egentlige røysen bevokst med noen furuer og litt lyng. D 12m, h i Ø 0,5m, ellers ingen h.
  Litteraturhenvisninger: UO top ark: Brev av 09.07.1969 fra H. C. Reiersen, Dyrevn 113, 1500 Moss. Reg tjen top ark: Ø. Tønnesson: Rapport med skisser 03.12.1969. Opplysning om lokalitetsnavn v/denne.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 nr 4a: Øya fra SØ. UO fotoarkiv (ØK) Farvedias: B 242 = foregående foto.
  Terrengbeskrivelse: S-enden av N-S-gående, lavt høydedrag. Furuskog. I bunnsjiktet lyng, lav, mose. Berget i dagen flere steder. Vakkert utsyn mot SØ-S-SV. I SØ mot Engene i Rygge, i S mot Støabukta, i SV mot Sørpetangen.
  Orientering: 60m NØ for spissen av øyas S-ligste odde, 25m V for vannkanten.
  Lokalitet: Lille Kvernøy
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 55. Sted:
  Bråten, 4,  506 i Moss,  Østfold
  Består av: Gravrøys
  Fornminnebeskrivelse: På en liten, lav NNØ-SSV-gående knaus i en lysning i skogen: Rundrøys. Klart markert. Bygd av bruddstein av varierende størrelse, mest større, en del heller inntil 0,8 x 0,6 x 0,12m, spredt i røysen. Urørt. Bevokst med lav, mose og litt gress. D 3-3,5m, h 0,3m. Påvist av H. C. Reiersen, Ekholt, 1500 Moss.
  Litteraturhenvisninger: UO top ark: Brev av 09.07.1969 fra H. C. Reiersen, Dyrevn 113, 1500 Moss.
  Foto: UO fotoarkiv: L 2472 nr 5a: Øya fra SØ.
  Terrengbeskrivelse: V-brinken av N-S-gående svakt kupert topplatå - øyas høyeste del. Glissen furuskog, lav, mose og litt gress mellom senkningene. Berget i dagen flere steder. Vansjø skimtes mellom trærne i S-V.
  Orientering: 60m Ø-ØNØ for Ø-hjørnet av hytten Svalebø - ikke utskilt - 200m NV for spissen av øyas SØ-ligste odde.
  Lokalitet: Store Kvernøy
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gravrøys
  Antall: 1
  Datering: Bronsealder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 56. Sted:
  Gjerrebogen med Krafoss, 39,   i Moss,  Østfold
  Består av: Heller
  Fornminnebeskrivelse: Helleren som har åpning mot S, ligger ganske lunt til, mot Ø skjermer en ås og i S en mindre høyde. Gulvet er oppfylt av store blokker og mindre stein som er falt ned fra taket. Jordsmonnet er svart, fet kulturjord som ved prøvestikk er konstatert å være minst 0,8-1,2m tykt. Hellerens l NØ-SV 25m, st dybde 7m. H i bunnen 2-2,5m, i åpningen - dråpefallet - over 10m. Inntil NØ- og SV-enden av helleren ligger mengder av nedramlet stein. Berget henger særlig sterkt utover i SV. Her kan det tenkes at det har vært nok en heller hvis bunn nå er helt dekket av stein.
  Mellom helleren og et SØ-forliggende jorde renner en bekk. Jordet heller slakt SV-over mot en mindre bukt av Vansjø. I SV-enden av helleren jernbolt. Eiendomsdele.
  Funn: Fra helleren: Kvartsavslag, dyrebein, muslinger. I overflaten slagg. Funnet v/ E. Johansens prøvestikk ca 1943. Se videre: S. Marstrander 1969.
  Tradisjon: På 1900-tallet levde en kvinne ved navn Gunhild i egnen. Hun begikk en illgjerning, og da hun skulle pågripes, flyktet hun. Lensmannsfolkene forfulgte henne bortover ryggen av åsen, og da hun forsto at hun ikke kunne unnslippe, sprang hun utfor stupet og slo seg ihjel mot blokken ved åsens S-fot. Etter denne tid har et fryktelig skrik vært å høre fra tid til annen - Gunhildskriket kallet. Flere, bl.a. Margareth Brynildsen, Gjerrebogen 21, har hørt det en sen kveld. Området var tidligere svært ensomt og glissgrendt. Mer bebyggelse er nå kommet til, og det er lenge siden noen hørte skriket.
  Litteraturhenvisninger: UO top ark: E. Johansen: Innberetning ca 1943. Bortkommet i arkivet. UO top ark: S. Marstrander: Innberetning september 1969 u Nedre Vansjø, Moss by.
  Terrengbeskrivelse: S-foten av N-S-gående åsrygg som faller stupbratt av mot S-SØ. Frodig, høystammet løvskog med temmelig sparsom bunnvegetasjon. Blokkrik mark. Vansjø skimtes i S.
  Orientering: 30m NØ for villaen i Gjerrebogen 21, 130m VNV for NV-hjørnet av den S-ligste boligblokken i Slalombakken.
  Lokalitet: Gunhildåsen
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Heller
  Antall: 1
  Datering: Steinalder - jernalder
  --------------------------------------------------------------------------------

 57. Sted:
  Torderød, ,   i Moss,  Østfold
  Består av: Ikke bygdeborg
  Fornminnebeskrivelse: Ifølge en opplysning formidlet v/statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad, skulle det på toppen av åsen midt på Jeløy og i nærheten av et lite tjern være en bygdeborg. Åsen det siktes til, må være Rambergåsen og tjernet Bangtjernet eller Tjernet ca 400m Ø for tunet på Ramberg søndre, 12/1.
  Åsen er flere steder ganske steil og bratt, men ikke egnet til bygdeborg, heller ikke finnes det noen rester etter murverk.
  Lokalitet: Rambergåsen
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Ikke bygdeborg
  Antall: 1
  --------------------------------------------------------------------------------

 58. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Røys
  Fornminnebeskrivelse: Røysa er sirkulær, lett synlig og godt markert. Den er lagt opp av hodestor åkerstein. Røysa er 4m vid og 0,6m høy.
  Litteraturhenvisninger: NSB Dobbeltspor Kambo - Sandbukta, Se planer i Hurum arkivet.
  Terrengbeskrivelse: Rydningsrøys beliggende på bergskjær som ligger på S-siden av en grunn dalgang mellom slette-området ved Kambo gård og åkermarka ut mot Kambobukta.
  Orientering: Ca 170m NØ for det sted der Kambobekken krysses av jernbanen.
  Lokalitet: THH-160-A*
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Røys
  Antall: 1
  --------------------------------------------------------------------------------

 59. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Gruve
  Antall: 1
  Datering: Førreformatorisk tid
  Fornminnebeskrivelse: Inngangspartiet ligger inn under et overheng i fjellet. Gruvens åpning er markert. Selve åpningen er 3,5m bred 3m høy og 3m dyp. Adkomsten til gruven er sperret ved at inngangen er murt igjen. Den gamle veien til gruven er ødelagt, muligens tildekket av en industrivei til Kambo-havn og industriområdet og en N-S orientertsteinfylling. S for gruveinngangen og langs fjell-foten til industritunnelen er det bygget opp en "pall" med bruddstein. Steinpallens ytterside er murt opp, (se skisse i Hurum arkiv). Murverket er laget av bruddstein med sement som bindemiddel. Steinpallen er 33m lang N-S, 3-6m bred og 1,5-2m høy.
  Litteraturhenvisninger: NSB Dobbeltspor Kambo - Sandbukta. Se dette i Hurum arkivet.
  Foto: Diasfilm 3. positiv nr. 20 inngang til Jerngruve, Kambo fra Ø Gro Strand skimtes i løvverket. " " " " 21,22 Inngang Jerngruve, Kambo fra Ø. " " " " 23,24,25,26,27, Jerngruve mot N, tatt fra industritunellen. Kambo
  Terrengbeskrivelse: Inngang til gruve beliggende ved foten av Ø-vendt bergstyrtning, som ligger på Ø-siden av Mølleåsens N-ende. Ø for styrtningen er det en smal NV-SØ orientert dalgang, som forbinder sletteområdet med jordveien til Kambo gård og Kambobukta.
  Orientering: Ca 40m NV for nordre hus ved industriområdet ved Møllebakken.
  Lokalitet: THH-158-C*
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gruve
  Antall: 1
  Datering: Førreformatorisk tid
  --------------------------------------------------------------------------------

 60. Sted:
  Kambo, 3,  1899 i Moss,  Østfold
  Består av: Gruve
  Antall: 1
  Datering: Førreformatorisk tid
  Fornminnebeskrivelse: Munningen til gruvesjakten ligger innerst i en smal revne. Inngangspartiet ser ut til å være markert. Sjakten faller bratt av mot V inne i fjellet. Sjakten får så et 90 graders bend inne i fjellet som fører ned til selve gruven. Denne er imidlertid skåret av den Ø-V orienterte industri-tunnelen som fører ut til havnen. Gruven ser ut til å ligge Nfor industri-tunnelen. Adkomsten til gruven er sperret av et nettinggjerde. Sjaktåpningen ligger innerst i et 9m langt skar, den er 3m høy og 1,5m bred. Sjaktåpningen og skaret leder mot Ø ut mot en steintipp som er 6m bred og 8m lang. På det mektigste er den 4m høy.
  Litteraturhenvisninger: NSB Dobbeltspor Kambo - Sandbukta. Se dette i Hurum arkivet.
  Foto: Diasfilm 3 positiv nr. 29 THH reg.159 nedre del av gruvegang,Kambo gnr.29/1 tatt fra gruve og opp gruvegang. 30,31 Gruvegang mot munning, tatt ovenfor bendet og opp gruvegangen 32,33 Munning av gruvegang, tatt fra skaret foran munningen, mot V. 34 Steintipp foran gruvegangen tatt fra enden av steintippen og mot V, munning av gruvegang sees bak. 35 Steintipp over berghylle fra Ø. 36 Ø-ende av steintipp, tatt over berghylle fra Ø. 37 Øvre del av gruvegang, tatt fra munning mot bendet.
  Terrengbeskrivelse: Inngang til gruvesjakt beliggende på terrasse i Ø-vendt fjellskråning. Lokaliteten ligger på Ø-siden av Mølleåsens N-ende ogvender ut mot en smal NV-SØ orientert dalgang som forbinder jordveien til Kambo gård med Kambobukta. Skråningen er bevokst med løvskog.
  Orientering: Ca 30m NV for vestligste store industribygning S for Møllebakken.
  Lokalitet: THH-159-B*
  Avkrysset enkeltminne: Fornminnets art Gruve
  Antall: 1
  Datering: Førreformatorisk tid