Årsmøte 2016

Innkalling til Moss Historielags årsmøte 2016
Det innkalles til årsmøte på Torderød 24. februar 2016 kl. 18.00.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Valg av 2. personer til å undertegne protokollen
 2. Styrets årsberetning for 2015 herunder meldinger fra komiteer og arbeidsgrupper - sekretæren
 3. Regnskap for 2015 med revisor beretning- kassereren
 4. Fastsetting av kontingent for 2015
 5. Styret innstiller på at kontingenten holdes uendret
 6. Budsjett for 2015 – kassereren
 7. Innkomne forslag:
 8. Det foreligger ingen forslag.
 9. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor - Valgkomiteen

8. Avslutning

Etter årsmøtet ca. kl. 19.00 holder Erik Fundingsrud et foredrag om Kampene på Moss i 1716.

For styret
Arild Johnsen