Justusmøte 04.02.15

Referat fra «Justusmøte» 4. februar 2015.

Det viser seg at formiddagsmøtene på Justus har funnet sin plass i Historielagets møteserier ved siden av våre ordinære medlemsmøter. Som ved de andre 4 møtene i denne serien var det fullt hus med ca. 30 deltagere.

Tema: Sverre Gulbrandsen og Nils Bjørnebekk orienterte om utviklingen av kommunens tekniske etater.
Nils Bjørnebekk var avd. ingeniør i Moss kommune på 1960 tallet og ble ansatt som teknisk sjef i 1980 etter å ha vært ansatt som direktør ved Sarpsborg Sykehus. Han startet med å gi en oversikt over de 3 mest markerte byingeniørene i Moss komune og deres plass i historien
Stadsingeniør C.L. Stabell kom til Moss som bestyrer på Moss gasverk i 1866 fram til 1909. Han var utdannet som ingeniør i Tyskland. Han foresto flere større gateanlegg og kloakkanlegg i slutten av 1890 årene og fungerte også som stadsingeniør ved oppbygningen etter bybrannen i 1881.Den mest kjente oppgaven han utførte var byggingen av vannverket i Fossen og vannbassengene på Klommesten (som da lå i Rygge).I tillegg foresto han reguleringen av Skarmyra etter at kommunen hadde kjøpt området i 1908.
Stadsingeniør Ingvald Ystgaard ble ansatt I Moss kommune i 1916. Som sin forgjenger arbeidet han med en løsning av byens drikkevannforsyning. Han prosjekterte og gjennomførte byggingen av Værlebryggen, som for sin tid var et stort og dristig prosjekt. Bryggen som to ferdig i 1921 ble anlagt som en pir og fikk fem hundre meter lang kai med åtte meters dybde. Ingvald Ystgaard sluttet i Moss kommune i 1920.

Stadsingeniør /Byingeniør Einar Mathisen kom til Moss i 1931. Han var født og utdannet i Oslo hvor han hadde vært med på flere store oppgaver. Senere drev han et konsulentkontor i Tønsberg. Han ble ansatt med følgende hovedoppgaver: Veier, regulering, vann og kloakk i tillegg overoppsynet med havnevesen og brannvesen. Det han huskes best for var utarbeiding av Byplanen for Moss, som han fullførte i 1933 og ble vedtatt av bystyret i 1934. Denne planen tok for seg , i tillegg til byens sentrum, store områder som den gang lå i Rygge. Melløs gård som eides av Moss kommune inngikk i planen. Mathisen hadde nær kontakt til landets fremste reguleringsarkitekter, herunder Arne Korsmo. Sammen innførte de funkisstilen i Moss. Korsmo var arkitekt for utstillingen på Skarmyra i 1937. Mathisen var en markert leder i Hjemmefronten under krigen. Han sluttet i kommunen i 1963.
Byingeniør Sverre Gulbrandsen tok for seg utviklingen han hadde deltatt i fra han ble ansatt i 1960. På det tidspunktet var det tre områder som var forsømt. Det var alle grusveiene , den dårlige vannforsyningen og ikke minst det kommunale lagret på Malakoff som var etablert i brakker etter tyskerne. Etter hver ble det fast dekke på de kommunale veiene. Vannforsyningen viste seg å være mer komplisert å få løst. Vannverket i Vogtsgate, bygd i 1937, fikk stadig dårligere vann særlig p.g.a 40 store og små kloakkutslipp rundt Nedre Vansjø. Selv om vannet ikke var helsefarlig ble det dårlig smak p.g.a kloringen. Kommunens lager ble stadig bygget om og forbedret og dekket kommunens behov til langt ut på 1970 tallet. Gulbrandsen tok detaljert for seg den videre utviklingen av vannforsyningen. Kommunen sikret seg et område i Ørebukta for bygging av vannverk, men vannkvaliteten var her heller ikke her god og utbyggingen ble skrinlagt. Deretter gikk det mange år før man fikk bygget et vannverk sammen med Rygge kommune på Kjellerød ved Vansjø i Rygge kommune. Det viste deg seg etterhvert at også vannkvaliteten her ikke var den beste p.g.a den økte forurensingen i denne delen av Vansjø. Det endte med et det ble lagt en tilførselsledning fra Borgebunnen i Råde kommune. Det tok flere år før andre kommuner knyttet seg til. Råde og Vestby kommune kom med etter hvert.
Han orienterte også om de omfattende kloakkarbeidene som fulgte med kommunens utbygging mot Kambo. Dette førte til at Kambo renseanlegg ble bygget. Innføring av vann- og kloakkavgifter var grunnlaget for finansieringen. Til slutt gikk Gulbrandsen inn på grunnlaget for etableringen av MOVAR og hva selskapet er i dag. MOVAR IKS ble etablert i 1989 og er blitt et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Selskapet skal ivareta kommunenes forpliktelser innenfor vannproduksjon, avløpsrensing, renovasjon og brann- og feiervesen. Ved at eierkommunene samler disse tjenestene i et selskap forventes det stordriftsfordeler som fører til rimeligere tjenester og større faglig fokus. Selskapet driver i dag ett moderne vannverk, tre avløpsrenseanlegg og ett regionalt avfallsanlegg. Hovedbrannstasjonen ligger på Tykkemyr i Moss kommune. I tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby. Sverre Gulbrandsen ble etter hvert direktør for selskapet.
Neste formiddagsmøte på Justus er 25. februar hvor vi setter fokus på eierstrukturen i mossseindustrien. Neste medlemsmøte på Kunstgalleriet er 18. februar hvor temaet er Moss By- og industrimuseum.

Arild Johnsen
referent