Åpent møte i Moss historielag.

Åpent møte i Moss Historielag om restaurering av Konventiongården og Verksboligene.

Historielaget ønsker å markere de viktige restaureringsarbeider som Höegh Eiendom AS utfører på Verket ,som endel av markeringen av 2014 jubileet. Derfor ble det invitert til et åpent møte onsdag 22. januar 2014 i Kunstgalleriet hvor prosjektsjef Yngvar Sommerstad ga en bred orientering om disse for byen viktige arbeider. Det møtte over 50 interesserte tilhørere. Sommerstad la stor vekt på det gode samarbeide de hadde hatt med Fylkeskonservatoren som hadde vært deres rådgiver. Det er til nå totalt investert kr. 70 millioner kroner. Det var gjennomført og reparasjonsarbeider på Konventiongården. Utvendig hadde det på den fredede delen(mot veien) oppstått store skader bl.a forårsaket av tungtrafikk til og gjennom Verket. På kontorfløyen på østsiden av gården var det så store skader på fasaden, som var dekket av dansk teglsteinen, at de hadde besluttet å pusse hele gården. Innvendig i den fredede delen pågår nå betydelige ombyggings arbeider i første etasje.

Der var det i de gamle tømmerveggene fra 1700- tallet funnet deler av et gammelt brev som Carsten Anker hadde skrevet mens han bodde her. Denne delen av den gamle tømmerveggen vil bli dekket med en glassplate. I denne kontordelen av bygningen vil det bli laget en utstilling hvor bl.a kopier av konvensjonsdokumentene vil bli stilt ut. Betydelige restaurerings- og ombygningsarbeider er det også foretatt på arbeiderboligene fra 1700 tallet. Disse var murt opp av slaggstein fra jernverket og kledd med panel. Det er i en av fasadene avdekket et parti som viser byggemetoden som ble brukt. Det hadde vært utfordrende å restaurere disse bygningen p.g.a. at tiltakene måtte tilpasses bygningenes «opprinnelse og sjel». En stor utfordring for bevaring av bygningene er de skader den store busstrafikken fører til. Særlige bekymringer knyttes til at det nå planlegges en «metrolinje» med 10 min. ruter gjennom Verket. Denne trafikken er ikke forenlig med den «vernestatus» Verket nå har. En annen utfordring er at veibanen gjennom årene er fylt opp slik at den på mange steder går helt opp til vinduene/inngangsdørene og oppunder kledningen. Dette vil raskt føre til nye råteskader. Aktuelle tiltak kan være å frese bort deler av asfaltlagene og lede busstrafikken til andre deler av eiendommen.

Foredraget ble godt mottatt av en meget lydhør forsamling. Historielaget vil følge opp møtet med en byvandring til våren.
Dette vil vi kommer tilbake til.

Arild Johnsen

referent