Ta vare på minnene

Rapport nr 1 - desember 2012

TA VARE PÅ MINNENE! kan være et passende motto for gruppa, som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Mossekartet. Gruppa tar for seg både kulturminner og kulturmiljøer. For å få litt mer innhold i begrepene, er det greit å se hvordan Riksantikvaren beskriver dem:

 

  

 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

 Kulturminnene er en del av vår felles arv og hukommelse. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

 

Reglene om kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til.

 

Kulturminnedefinisjonen er i seg selv svært vid, og er ikke basert på en verdivurdering av fortidens spor. Det er heller ingen aldersgrense for hva som er et kulturminne. Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer er stort og sammensatt, både i tid og rom, form og funksjon. Det spenner fra enkle steinalderboplasser til sammensatte kulturmiljøer med bygninger og anlegg fra ulike tidsepoker – som en bydel fra slutten av 1800-tallet, et gårdstun med omgivende jordbrukslandskap, et fiskevær, et fangstanlegg eller et industriområde med fabrikker og boliger. Kulturminnene er en viktig og vesentlig del av vår kulturarv, og knyttet til forvaltningen av vårt fysiske miljø.

 

Fra: "KULTURMINNER I KOMMUNEN, LOKALE REGISTRERINGER" en håndbok , juni 2011, utg. Riksantikvaren

 

HVOR VI FINNER KULTURMINNER

 

Moss har veldig mange kulturminner, slike som Riksantikvaren beskriver, spredt utover i sentrum og distriktet omkring. Til nå har vi i Moss Historielag registrert kulturminner fra sentrumsområdet og noe bebyggelse på Jeløy. Resten av kommunen har Moss Ættehistorielag tatt seg av.

 

HVORDAN REGISTRERINGEN FOREGÅR

 

Riksantikvaren hadde allerede gjort en rekke registreringer før vi kom i gang. Det forelå skriftlige opptegnelser med beskrivelser. Det gjelder byens nåværende kirke, Torderød, Folkets hus / Kong Karl, Gernergården, Chrystiegården, Konventionsgården, Haffnergården, Konsulen og Maxegården. Dessuten en rekke langt eldre kulturminner utenfor bykjernen: gravminner, bosetningsområder, steingjerder, rester etter bygdeborg, steinbrudd, rydningsrøys, funnsteder mm.

 

De to historielagene i Moss gikk så i gang med å fotografere, finne GPS-koordinatene til hvert kulturminne og så legge dataene inn i en digital, søkbar database - Kulturminnebasen. Denne basen er koblet sammen med kart, så vi kan finne igjen på Mossekartet nøyaktig hvor de enkelte kulturminner befinner seg. Kulturminnekartet dekker forøvrig hele Østfold.

 

Etter å ha gjort ferdig det som Riksantikvaren hadde registrert, begynte vi å se nærmere på hva annet som burde være med fra Moss. Kommunen hadde utarbeidet et forslag som dannet utgangspunkt for arbeidet. Møllebyen var et naturlig sted å starte. Bygninger ble fotografert og målt med GPS. Tekster som beskriver kulturminnene ble utarbeidet. Kulturminneregistreringsgruppa har dyktige medarbeidere med rikt utvalg av eget lokalhistorisk materiale, og vi har tilgang til stoff på Moss by- og industrimuseum. Vi benytter også lokalhistorisk samling i Moss bibliotek og andre bibliotek.

 

HVA SOM ER REGISTRERT

 

område / kulturminne

 

Bjerget: Kanonen, Kølabånn og Prins Christian Aug Plass 7

 

Dronningens gate: Dronningens gate (området) , Andersen og Bang, Biblioteket, Idrettens hus, Middelskolen, Moss frikirke, Moss Hotell, Moss Kirke, Moss Sparebank, Parkgården, Parkteateret, Reinsch Hotel og Trygdekassen

 

Jeløgata: Moss samlag , Tollboden og Urmaker Dahls verksteder

 

Jernbaneområdet: Godshuset , Haveveien 2, Jernbanestasjonen og Madam Erstad / Olsens hotell

 

Kanal-området: Ferjeleiet, Kanalbrua og Kanalen

 

Kirkegata: Kirkeparken, Moss Bedehus, Rølla og det gamle Rådhuset

 

Klommesten: Vannbassenget

 

Kongens gate: Basarbygningen, Elefantapoteket, Grennesgården, Kongens gt 28, Kongens gt 30, Moss og Opland Bank, Standardgården og Sterudgården

 

Kransen-området: Brediablikk, Carl Johans Hospital, Meieriet, Nyquistgården, Rådhusgata og Thorneløkka (området)

 

Malakoff: Krematoriet og Melløs gård

 

Mølleområdet: Borgengården, Bryggeriets verksted, Bryggeri-kjelleren, Central Pakhus, Det gernerske fehuset, Druidegården, Folkets hus / Kong Karl, Galla Mølle, Gamle Kloster Mølle, Gernergården, Gerners kaffebrænderi, Gudegården, Herfordgården, Kloster Mølle Bomuldsvæveri,Kloster Mølle, Kloster Saug / Galleri F15, Larsens rammeverksted, Lerke bod, Lerke Mølle, Lillebro, Mossefossen kraftverk, Mossefossen, Møllebyen, Møllenes verksted / Stormøllen, Nye Dyre Mølle, Portnerboligen til Gernergården, Ris Mølle, Rype Mølle, Stallen, Gjær- og spritfabrikken, Storebro, Thorbjørngaarden, Tittut, Vannverket og Wesselgården,

 

Skarmyra: Bytårnet, Evys lekestue, Fødehjemmet, Gamle brannstasjonen, Minne-eika, Pikeskolen, Reperbanen, Skarmyra (området), Skarmyra skole og Snippen

 

Skoggata: Skoggata (området), Huitfeldtgården, Kjellerødgården og Svaegården

 

Storgata og sidegater: Bostedgården, Chrystiegården, Folkebadet, Færdengården / Laulundgården, Haffnergården, Heiberggården / Handelstandens hus, Hjulmaker Hansens hus, Kattepina, Konsulen, Maxegården, Ottersens gård, Reinertgården, Spindhusgården / Brehmergården, Tivoli amfi, tømmerhuset Storgt 10 og Vognmannsgården

 

Torvgata, Gudes gate: Høyvekta og Torvgården

 

Tykkemyr: kanonen fra gamle brannstasjonen

 

Verket: arbeiderboligene på Verket, butikken på Verket, Cellulosepipa, Forvaltergården,Jonasgården, Konventionsgården, Lagården - stallen - vaskeriet, Mølla / Bondestallen, Nygården,skolen på Verket, Verket 8, Verket 11 og Verket 19

 

Værlegata: Fuglevikhuset, Kahns kolonialbutikker, Moss sjømannsforening, Port Arthur,Værlegata 6 - 17, Værlegata 19 , Værlegata 27 - 29 og Værlegata 36 - 38

 

Værlesanden: Værlesanden (området), Det gamle sykehuset, Gassverket, Kurbadet, Sjøgata 7 og Stengata (husrekka)

 

JELØY

 

Jeløy syd-vest: Bergersborg, Blåmyra, Bråtenskogen, Charlottenborg gård og teglverk, Gamle Hoppern skole, Hoppernstua, Jeløy Radio, Kubberød, lærreboligen til Hoppern skole, Refsnes Gods, Søndre Jeløy skole, Sørnes' verksted, Torderød, Torpedostasjonen og Varden

 

Jeløy syd-øst: Arbeiderboligene til Moss Glasværk, Bellevue / Fylkesmannsgården,Blekkhuset, Bråten / Jeløy kurbad, Gamle Krabben, Gimle kino, Grimsrød gård og teglverk,Grinda, Helgerød gård, Orkerød hageby, Orkerød, Orkerødhytta / Faders Minde, Rosnes, Skomakergården, Smedjordet, Snøplogen og Vårli

 

Jeløy nord: Nordre Jeløy skole omgangsskolen på Søndre Ås

 

HISTORIKK

 

Berit Kolden, kultursekretær i Moss kommune, og Kirsten Wiik, Moss Historielag, var med på å dra det hele i gang. Gunnar Halstvedt, Østfold Historielag, har vært kursholder og forklart hvordan arbeidet skal gjøres.

 

Våren 2009 kom vi i gang med registreringer - i Møllebyen. Gruppa besto da av Liv Stylegar, Karin Behn Skjævestad, Aud Løvig, Nils Bjørnebekk og Arild Austad. Arbeidsfordelingen innen gruppa har vært som følger: Liv, Aud og Karin lager tekster. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å søke gjennom diverse kilder og så lage passende tekstsammendrag. Arild produserer bildene som brukes og finner GPS-koordinatene til stedene der kulturminnene er/var. Nils lager noen tekster selv og legger alle øvrige tekster ut i databasen.

 

Senere har Ulla Riseng og Tor Kolsrud blitt med i gruppa.

 

HVOR LANGT ARBEIDET HAR KOMMET

 

Ca 180 kulturminner er ferdig registrert med tekst, bilder og GPS-koordinater. I tillegg til dette har vi en del under arbeid. For noen kulturminner kan det være vanskelig å finne riktig plassering på kartet, for andre kan det være vanskelig å finne tekst-kilder, og for noen som er borte kan det være vanskelig å finne bilder. Det er mye vi ønsker å registrere før det går i glemmeboken!

 

NETTADRESSER

 

Den som vil lete på det digitale Mossekartet, kan bruke denne adressen:

 

 http://kulturminnekart.no/ostfold/

 

Etter å ha åpnet kartet, som viser hele Østfold, velger en kommune, f eks Moss.Den som vil se hva som ligger i Kulturminnebasen, kan bruke denne adressen:

 

 http://85.196.85.67/fmi/iwp/cgi?-db=KULTURMINNEROSTFOLD&-loadframes

 

For å få brukerveiledning til Kulturminnekartet og Kulturminnebasen, kan en åpne heftet 'BLI KJENT MED LOKALE KULTURMINNER' på denne adressen:

 

 http://www.ostfoldhistorielag.org/skole2.pdf

 

Heftet inneholder bl a en detaljert forklaring på hvordan en søker seg fram både på kartet og i basen.

 

desember 2012 , Arild Austad