Byens særpreg og historie

HISTORIELAGET MED FOKUS PÅ BYENS SÆRPREG OG HISTORIE

Moss Historielag har gitt prioritet til et engasjement hvor det settes i fokus på bevaring av det særpreg byen har og ikke minst den historiske utviklingen de siste 100-150 år. Kommunen har nå igangsatt en storstilt planlegging som tar for seg et utvidet sentrumsområde hvor både Peterson eindommen nord for Mosseelva og store arealer syd for Kransen og jernbanen skal innarbeides.Etter vår mening berører disse områdene betydelige verneverdige områder som er sentrale i vår byhistorie.

 Med dette som utgangspunkt inviterte Historielaget til et åpnet møte som ble ledet av lagets leder Arild Johnsen.

Temaet for møtet var:

Tanker og ideer om utvikling av det fremtidige Moss sentrum med fokus på å bevare byens særpreg og historie.

Yngvar Sommerstad innledet.

Yngvar Sommerstad har vært sentral i utviklingen av mange store prosjekter i Moss sentrum. Han har gjennom en årrekke blant mye annet tatt initiativ til og bygget ut flere store sentrumsprosjekter. Med den erfaring han har gjennom mange år som prosjektutvikler, utbygger og ikke minst som bypatriot var det av stor interesse å få høre hans tanker omkring utviklingen av byen vår.

Dette temaet var tydeligvis meget populært i det det møtte opp ca. 50 interesserte personer i et fullsatt Kunstgalleri. Sommerstad foretok en bred gjennomgang av byutviklingen som særlig hadde skjedd de siste 20-30 årene og som har formet det nye bysentrum vi ser i dag. Sentrumsplanleggingen som har ligget til grunn for denne utviklingen ble fremhevet. Han foretok også en gjennomgang av en del prosjekter som var på idestadiet og kom også inn på den store betydning en fremtidig jernbane vil få for byen. Han la ikke skjul på at det var avgjørende hvor stasjonen ble plassert. Den beste lokaliseringen av stasjonsområdet var etter han mening i sentrum. Ved å bygge stasjonen her var det mulig å bevare det meste av Nyquistbyen, som er en verneverdig bydel og hvor kommunen hadde foretatt store investeringer. En lokalisering av stasjonen sentralt i byene ville virke initierende for andre investeringer som for eksempel et hotell nært til Mossehallen med muligheter for utvikling av et badeland og videre utvikling av Nesparken. Deretter foretok han en gjennomgang av planene for rehabilitering av den vernede Verksbebyggelsen. Helt til slutt viste han en dataanimasjon som tok utgangspunkt i hvordan man kan knytte Verket - og Peterson området til sentrum med en gangvei med bro over Mosseelva fra Møllebyen til Konventiongaarden og Verket.

Foredragsholder fikk en berettiget applaus etter foredraget.